Print

1. Tvångsarbete

Krav

Ni bör försäkra er om att leverantörerna inte använder sig av eller drar fördel (direkt eller indirekt) av tvångsarbete. Det finns olika former av tvångsarbete och därför bör det förklaras för leverantörererna vad som menas.

Tvångsarbete är en utbredd företeelse i många utvecklingsländer. Tvångsarbete innebär ofta att leverantören beslagtar den anställdas id-handlingar, lånar ut pengar till den anställda (skuldarbete), eller helt enkelt låser in den anställda på företaget.

Observera att förbud mot tvångsarbete är ett grundläggande krav.

Forced Labour

Forced Labour and Freedom of Movement

The supplier must not participate in, or benefit from, any form of forced labour including bonded labour, forced prison labour, slavery, servitude, or human trafficking, in accordace with the ILO-conventions 29 and 105. Workers must have the freedom of movement during the course of their employment.

Retention of monetary and/or material goods

The supplier must not withhold any part of any personnel’s salary, benefits, property or documents (e.g. identity cards and travel documents) in order to force such personnel to continue working for them.

Disciplinary measures

The supplier shall treat all personnel with dignity and respect. The supplier shall not engage in or tolerate the use of corporal punishment, mental or physical coercion and verbal abuse of personnel.

Spara i urklipp

Viden om

Nedan följer en detaljerad beskrivning av de krav som ställs i konventioner och standarder när det gäller tvångsarbete:

1.1. Tvångsarbete och fri rörlighet
Leverantören ska säkerställa att han inte använder eller drar fördel av (direkt eller indirekt) av tvångsarbete – det vill säga arbete som utförs ofrivilligt eller under hot om bestraffning. När man förbjuder tvångsarbete i sin uppförandekod är det en bra idé att klargöra vad förbudet omfattar. Tvångsarbete omfattar inte bara traditionellt slaveri, utan även tvingad övertid, tvångsarbete i fängelse, människohandel och arbete för återbetalning av skulder.

Övertid
Tvingad, ofrivillig övertid sker när en leverantör låser in den anställda på arbetsplatsen, eller hotar anställda med lönesänkning, fysisk misshandel eller avsked om de vägrar att arbeta övertid för leverantören. En mildare, men mycket vanlig form av tvångsarbete är att arbetsgivaren helt enkelt beordrar övertid eller sätter upp ackord som innebär att övertid krävs.

Människohandel och skuldarbete
Människohandel och skuldarbete förekommer ofta samtidigt. Människohandel definieras som rekrytering eller bortförande och transport av en person – genom hot, våld, tvång eller lurendrejeri – för att utföra arbete under dåliga förhållanden i ett annat samhälle än det som personen kom ifrån. Offer för människohandel är ofta bundna av skuld då de tvingas arbeta eftersom de är skyldig leverantören pengar eller har skulder till en människosmugglare eller rekryteringsbyrå.

Anställda kan också sättas i skuld till leverantören om denna inte betalar en lön de kan leva på, och arbetarna därför tvingas att acceptera löneförskott eller lån från leverantör för att täcka sina levnadskostnader. Skulder och förnyade förskott binder dem i praktiken till arbetsplatsen.

Leverantören kan undvika att bli inblandad i tvångsarbete förknippad med skuld genom att se till att det skapas anställningsavtal med alla anställda, och att avtalen är rättvisa och öppna, samt att arbetstagarna förstår dem innan de börjar arbeta.

1.2. Beslagtagande av identitetshandlingar
I flera länder är det vanligt att leverantörer beslagtar medarbetarnas id- eller resehandlingar.

Beslagtagande av id- och resehandlingar bör ingå i en uppförandekod eftersom detta innebär en orimlig begränsning av den anställdas rätt till fri rörlighet och kan leda till att den anställda tvingas att fortsätta arbeta för leverantören. Att viktiga personliga papper beslagtas kan också begränsa individens möjligheter att söka arbete någon annanstans, att röra sig fritt utanför arbetstid eller att lämna landet. Om leverantören underlåter att skriva intyg om avslutad anställning, som i vissa länder krävs för att slutföra ett jobb, kan också detta leda till tvångsarbete – eller till att man inte får någon ny anställning.

1.3. Disciplinära åtgärder
Leverantören bör försäkra sig om att arbetsvillkoren för och behandlingen av de anställda lever upp till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Varje vetskap om och genomförande av hot, fysisk bestraffning och verbal misshandel är oacceptabel. Leverantören ska se till att anställda känner sig trygga på sin arbetsplats och behandlas med respekt och värdighet.

Konventioner och standarder kring tvångsarbete
I kraven angående tvångsarbete, finns ofta hänvisningar till ILO- konventionen nr 29 om tvångsarbete och ILO-konventionen nr 105 om avskaffande av tvångsarbete. Sverige har ratificerat båda konventionerna, och därmed inkorporerat dem i svensk lagstiftning.

ILO-konventionen nr 29 definierar att det handlar om tvångsarbete om den anställda är oförmögen att lämna sitt jobb på grund av skulder till leverantören eller till en rekryterare. Lön i form av lån är inte i sig skuldslaveri, men vissa villkor kan innebära att det är fråga om skuldslaveri, till exempel:

  • Om det inte är realistiskt att förvänta sig att skulderna kan betalas tillbaka
  • Om skuldbeloppet är mycket högt
  • Om villkoren för lånet betyder att den anställda måste arbeta för enbart denna arbetsgivare och inte kan byta jobb
  • Om räntan är högre än på marknaden
  • Om den anställdas (låntagarens) skuldförhållande gör att denna inte kan upprätthålla en anständig levnadsstandard för honom/henne och dennas familj.

Import av arbetskraft
ILO-konventionen nr 29 föreskriver också att:

  • Det är tvångsarbete om en leverantör får importerad arbetskraft genom bedrägeri, bortförande eller annat nyttjande av bolagets eller ledningens maktposition.
  • Det bidrar till tvångsarbete om en leverantör köper produkter/tjänster eller på annat sätt har ett samarbete med andra leverantörer som använder tvångsarbete.
  • Det är tvångsarbete om en leverantör beslagtar handlingar som id-handlingar, pass, sjukförsäkringshandlingar så att den anställda tvingas arbeta för leverantören, tills dessa papper återlämnas.

Förutom den ovan nämnda ILO-konventionen, kan leverantören också hänvisas till FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter som Sverige har anslutit sig. Konventionen är allmänt formulerad och fastslår bland annat att ingen skall beordras att utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete. Slutligen kan det finnas hänvisningar till  Europakonventionen som också skyddar mot tvångsarbete. Denna konvention skall tillämpas i Sverige som en del av svensk lag.