Print

10. Företagets produkter

Krav

Eftersom era leverantörers produkter i slutändan är en del av ert företags produkt, har ni ett ansvar för att garantera att det inte finns några produktfel som kan skada leverantörens anställda och i slutändan konsumenterna.

Om ni vill säkerställa att era leverantörer har en ansvarsfull produktion, d v s att produkten inte skadar någon under och efter tillverkningen, kan du lägga till följande krav i uppförandekoden genom att klicka på "Spara i Urklipp". 

Company Products

Products Liability

The supplier shall exercise due diligence when designing, manufacturing, and testing products. This is to protect against product defects which could harm the life, health or safety of people likely to be affected by the defective product, or have an adverse impact on the environment.
 

Spara i urklipp

Viden om

Nedan följer en detaljerad beskrivning av de krav som ställs i konventioner och standarder när det gäller företagets produkter:

10.1. Ansvar för produkter
Leverantören bör iaktta försiktighet för att säkra sig mot produktfel. Detta ansvar gäller alla stadier av utveckling, inklusive design, testning och tillverkning. Defekter i design är inneboende och uppstår innan produkten tillverkas, medan produktionsfel uppstår under tillverkningen när produktionenav föremålet inte matchar designen.

Problem i samband med tester förekommer främst i användningen av volontärer (t ex i läkemedelsindustrin). Försökspersoner får inte utsättas för alltför stora risker och de ska informeras om alla kända risker i förväg. Dessutom bör försökspersoner alltid ge sitt fulla och informerade samtycke före testning.

Slutligen kan det uppstå farliga situationer om produkten inte åtföljs av korrekt bruksanvisning eller varningstext rörande de latenta faror som kan förknippas med produkten och om de förutsägbara riskerna för liv, hälsa och säkerhet, som skulle kunna undvikas genom korrekt vägledning.

Leverantören bör vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot ofrivilligt missbruk av produkterna som beror på felaktiga upplysningar eller varningstexter och som kan medföra negativa hälsoeffekter eller förlust av liv.

10.2 Kunskap om produkters miljöpåverkan
Genom att göra livscykelanalyser kan leverantören få kunskap om produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. Denna kunskap är värdefull av flera orsaker. Leverantören får en bra bild över den miljöpåverkan som produkten har och var det är lämpligt att vidta åtgärder för att minska miljöpåverkan, till exempel genom val av material eller förändringar i tillverkningsprocesser. Det är dessutom allt vanligare att kunder kräver information om produkternas miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.

Livscykelanalys används för att beräkna miljöpåverkan från råvaruutvinning, tillverkning användning och skrotning. Resultatet från livscykelanalyser kan sammanställas i en så kallad certifierad miljödeklaration. Den certifierade miljödeklarationen ger möjlighet till jämförelser mellan olika produkter och har en hög trovärdighet som metodik när det gäller kommunikation av produkters miljöprestanda. Den certifierade miljödeklarationen är därför ett bra verktyg att använda vid exempelvis upphandling.

Det är möjligt att endast kommunicera en del av miljöpåverkan, till exempel produktens klimatpåverkan. Det är dock i det flesta fall lämpligt att ha kunskap om den totala miljöpåverkan hos en produkt. I en certifierad miljödeklaration kan även andra relevanta aspekter, t.ex. sociala hänsyn redovisas.