Print

11. Korruption och mutor

Krav

Ni bör se till att era leverantörer inte använder eller drar fördel (direkt eller indirekt) av korruption eller mutor.

Bland de vanligaste formerna av korruption är bestickning, trolöshet mot huvudman, mutbrott och favorisering.

Om ni vill säkerställa att era leverantörer inte använder mutor och korruption, kan du lägga till följande krav på uppförandekoden genom att klicka på "Spara i Urklipp".

Corruption and Bribery

Bribing of Government Officials and private parties

The supplier shall refrain from bribing, or using any other method, to unjustly influence public officials, the judiciary and/or private parties. 

Agents, intermediaries and consultants

The suppliers’ contracts with agents, intermediaries and consultants shall include a section on anti-corruption and that the contract holder must comply with all applicable laws and regulations.

Spara i urklipp

Viden om

Nedan följer en detaljerad beskrivning av kraven från konventioner och standarder när det gäller korruption och mutor.

11.1. Bestickning av tjänstemän, politiker och privata parter
Företaget och dess leverantörer kommer regelbundet stöta på frågan om korruption, om man verkar i länder där mutor hör till vanlig affärspraxis. Företag som är verksamma i sådana länder är ofta medvetna om att mutor är olagligt och destruktivt för demokratin och rättsstaten. Ändå känner de sig tvungna att använda mutor för att förbli konkurrenskraftiga. Ni bör fundera över dessa hinder innan ni bestämmer er för att arbeta med leverantörer som är verksamma i en sådan miljö, och ni bör sträva efter att förhindra mutor, där så är möjligt.

Bland de vanligaste formerna av korruption är:

  • Mutor: utbetalning/tjänst/gåva som ges eller tas emot i ett korrupt förhållande. Fenomenet har många namn som , "bestickning" ”handtryckning” och "dricks".
  • Trolöshet mot huvudman: missbruk av förtroendeställning vid förvaltning som skadar huvudman.
  • Utpressning: uppstår när de som har makt att göra det, berikar sig själva med hjälp av tvång, våld eller hot.
  • Favorisering: uppstår när offentliga medel används för att gynna vänner, släktingar eller andra med en särskild anknytning till tjänstemannen.

Den typ av påverkan ett företag eller en leverantör måste undvika är den som otillbörligt påverkar regeringstjänstemän, det politiska och rättsliga systemet eller privata sektorer. Olagliga handlingar är de som sker utanför allmänhetens medvetenhet och kontroll och med uppsåt att utöva inflytande (genom mutor, hot, löften eller andra metoder) på regeringstjänstemän, domare eller andra politiska eller privata aktörer i syfte att påverka den politiska processen, utfall rättslig tvist eller orättvis favorisering.

Bestickning – d v s små presenter eller pengar som ges för att säkerställa ett snabbt och effektivt utförande av rutinmässiga åtgärder som företaget eller leverantören har rätt till – ses som en muta, och leverantören bör arbeta för att eliminera dem. Genom bestickning bidrar företaget eller leverantören till att upprätthålla korruption i samhället och göra sig själv sårbar för utpressning. I de fall där bestickning inte kan undvikas bör företaget eller leverantören bokföra beloppet och bifoga en förklaring.

11.2. Ombud, mellanhänder och konsulter
Indirekta mutor genom agenter och andra typer av säljare är en av de mest känsliga frågorna i debatten om korruption och ses som ett av de svåraste problemen att komma till rätta med.

Det är allmän praxis att företag använder lokala agenter i sin verksamhet på utländska marknader. I några länder, särskilt i Mellanöstern, krävs detta även enligt lag. Ofta väljer man agenter utifrån deras kunskap om lokal affärs- och förhandlingskultur, och på grund av att de har ett bra lokalt nätverk. Problemet med agenter är i detta sammanhang att deras lokalkännedom även kan inkludera traditionen att den som ansvarar för beställning får en "provision" i utbyte mot att välja just den firma som agenten representerar. För både beställaren och agenten, är detta ofta något helt naturligt och "smidigt". Detta gäller inte företaget!

Tidigare var det möjligt för svenska företag att blunda och friskriva sig ansvar för hur deras agenter använt sig av sin provision, dock är det inte så längre. Enligt svensk lag kommer företaget och dess anställda i ett antal fall kunna bli dömda för medverkan till korruption, som sker genom agenter. Dessutom visade FN:s olja mot mat-program att företag riskerar att bli uthängda i media, oavsett utgången av en rättegång.

Det rekommenderas att ni ber potentiella agenter om en skriftlig ansökan, eller att ni har ett fast formulär som man ber agenten att fylla i. Som ett minimum bör man kräva upplysningar om affärsidé, äganderätt, ekonomiska förhållanden samt eventuella relationer till offentliga myndigheter. Det rekommenderas att inrätta standardiserade procedurer som säkerställer uppföljning av denna information tills ni är säkra på att ni kan lita på agenten.  Det  höjer säkerheten  anslita agenter som rekommenderas av andra företag eller till exempel den svenska ambassaden. Alternativt bör man be om referenser från tidigare kunder – helst från andra sektorer – som du kan rådgöra med.

Konventioner och standarder om korruption och mutor
De viktigaste internationella konventionerna på området är OECE:s konvention om bekämpning av mutor av utländska tjänstemän i anslutning till internationella affärstransaktioner och FN:s anti-korruptionskonvention. Svensk lagstiftning står i överrensstämmelse med båda dessa konventioner.

OECD konventionen är ett globalt förbud mot mutor i anslutning till internationella affärstransaktioner. Konventionen omfattar aktiva mutor av tjänstemän.

Europarådets anti-korruptionskonvention innebär ett förbud mot både aktiv och passiv bestickning. Konventionen omfattar korruption bland såväl offentliga tjänstemän som inom privat sektor.

Bokföringsregler
OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av utländska offentliga tjänstemän i internationella affärsförhållanden, kräver att straffrättsliga bestämmelser om korruption, stöttas av regler som garanterar insyn i redovisningen.