Print

4. Föreningsfrihet

Krav

I många länder finns det en systematisk begränsning av arbetstagarnas rätt att organisera sig och förhandla kollektivt. Brist på avtal kan vara ett symtom på en rad problem som underbetalning, tvångsarbete, barnarbete o s v. I vissa länder är fackföreningarna begränsade enligt lag. Därför är föreningsfrihet ett område som kan vara extremt svårt att arbeta med, men oerhört viktigt.

Observera att rätten till föreningsfrighet är ett grundläggande krav.

Freedom of Association

The Right to Freedom of Association and Collective Bargaining

The supplier must not interfere with the workers’ rights to form and join unions or other associations of their own choosing, and to bargain collectively. Nor shall the supplier discourage membership of unions, in accordance with the ILO conventions 87 and 98. Workers’ representatives shall not be subject to discrimination and shall be given access to employees at the workplace. The supplier must recognise elected workers’ representatives and bargain in good faith with them regarding all important concerns at the workplace.

Alternative Measures in Case of State Prohibition on Unions

If trade unions are not allowed in the area of operation, or only state authorised organisations are allowed, then the supplier shall facilitate, and not prevent, alternative measures to allow employees to gather independently to discuss work-related matters and a forum to present work-related concerns to management.
 

Spara i urklipp

Viden om

Nedan följer en detaljerad beskrivning av de krav som ställs i konventioner och standarder när det gäller föreningsfrihet:

4.1. Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar
De anställda har enligt ILO:s konventioner rätt att gå med i en fackförening de själva väljer för att skydda sina yrkesintressen. Och leverantören måste respektera de roller som arbetsmarknadens organisationer har och tillåta dessa att fungera självständigt. I den mån det inte orsakar onödiga skador på leverantörens affärsintressen, skall leverantören även ge fackliga organisationer tillgång till information, resurser och anläggningar som behövs för att organisationen ska kunna uppfylla sina representativa funktioner.

Eftersom vissa uppförandekoder tar upp föreningsfrihet, är det viktigt att leverantören också förbinds att respektera arbetstagarnas rätt till kollektiva förhandlingar. Leverantören bör också respektera de beslut som fattats av medlare eller institutioner som är godkända för att hantera avtalstvister.

Leverantören skall under inga omständigheter avskeda arbetstagare eller diskriminera dem som hämnd för att de utövar sina rättigheter på arbetsmarknaden, klagar, deltar i i facklig verksamhet eller rapporterar misstänkta överträdelser av bestämmelser.

Vissa länder tillåter exklusiva avtal, vilket innebär att en arbetstagare måste vara medlem i en bestämd facklig organisation för att få arbeta för leverantören. Även om ämnet fortfarande diskuteras är det inte en rekommenderad praxis.

Slutligen bör noteras, att även om leverantören respekterar sina anställdas rätt till föreningsfrihet, är det möjligt att fackliga medlemmar ses som förrädare av sina icke-fackligt anslutna kollegor eftersom fackföreningarnas verksamhet uppfattas som ett hot mot anställningstryggheten. Detta kan öka risken för fysiska eller verbala trakasserier. Sådant agerande kan också tolereras eller stödjas av regeringen. I sådana fall kan det vara nödvändigt att vidta försiktighetsåtgärder för att säkerställa att miljön hos leverantören främjar förverkligandet av föreningsfriheten.

4.2. Om fria fackföreningar är förbjudna i lag
En uppförandekod bör ta hänsyn till problemet att föreningsfriheten är begränsad av lag i vissa länder – till exempel i Kina. Under sådana förhållanden är leverantören dock skyldig att respektera sina anställdas rätt att självständigt samlas och måste vidta åtgärder för att säkerställa att andra former av arbetsmöten och representation tillåts. Dessutom måste leverantören vidta åtgärder för att säkerställa öppna kanaler för kommunikation och förhandlingar mellan ledning och medarbetare om alla arbetsrelaterade ämnen.

Det bör noteras att de alternativa åtgärder som beskrivs i denna fråga endast gäller i länder där förenings- och förhandlingsrätt begränsas av lag, eftersom dessa åtgärder annars kan uppfattas som försök att begränsa eller kringgå existerande fackföreningar.

Konventioner och standarder om föreningsfrihet
Det framgår av ILO-konventionen nr 87 om föreningsfrihet och ILO-konventionen nr 98 om rätten till kollektiva förhandlingar, att anställda har rätt till:

  • att träffas och diskutera arbetsförhållanden,
  • att bilda fackliga organisationer,
  • att förhandla om kollektivavtal,
  • att strejka kollektivt.

Konventioner skyddar dock inte den negativa föreningsfriheten, d v s rätten att inte vara fackligt ansluten.

Enligt ILO-konventionen nr 98 och nr 111 om diskriminering är det oförenligt med föreningsfriheten, att leverantören diskriminerar sina anställda på grund av verksamhet eller medlemskap i en arbetstagarorganisation eller förening. Detta gäller både i förhållande till anställning, avskedande, befordran eller andra beslut.

Leverantören skall inte på något sätt straffa en anställd för medlemskap i en fackförening eller för försök att skapa en. Av dessa konventioner framgår också att leverantören inte får stödja eller främja en särskild fackförening.

Företrädare för fackföreningar
Enligt ILO-konventionen nr 135 om arbetstagarnas representanter, är det en del av föreningsfriheten, att fackliga företrädare får träffa personalen och att leverantören ger dem tillgång till nödvändig information och dokumentation för att kunna utföra sin uppgift. Av denna konvention följer också att leverantören endast får avskeda fackliga representanter så länge som de (d v s de fackliga representanterna) agerar i enlighet med gällande lagstiftning eller kollektiva avtal eller andra gemensamt överenskomna överenskommelser.

Förutom ovan nämnda ILO-konvention kan ni även hänvisa till Europakonventionen som innehåller ett allmänt skydd för föreningsfrihet. Konventionenen ger alltså arbetstagaren rätt att ansluta sig till en fackförening som de själva väljer. Det är oklart i vilken utsträckning konventionen skyddar negativ föreningsfrihet, d v s rätten att inte vara fackligt ansluten. Sverige har ratificerat Europakonventionen som därmed är inkorporerad i svensk lagstiftning.

Slutligen kan ni hänvisa till särskilda FN-konventioner som Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och FN:s Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Båda hänvisar till föreningsfrihet, men skyddar inte den negativa föreningsfriheten.