Print

5. Arbetsmiljö

Krav

Det kan finnas problematik med arbetsförhållanden på arbetsplatsen i produktionen och ibland kan arbetsförhållande. Därför råkar man ofta ut för att anställda hos underleverantörer arbetar under förhållanden som kan betraktas som helt oacceptabla. Det finns ofta problem med brandsäkerhet, farlig och dåligt underhållen utrustning, brist på skyddsutrustning och utbildning samt bristande tillgång till allmänna hygieniska faciliteter.

Rätten till säkra arbetsförhållanden är ett grundläggande krav. Observera dock att det kan vara relevant att anpassa den i olika nivåer beroende på ert företags verksamhet.

Workplace Health and Safety

Health and Safety Standards

The supplier shall ensure that its workers are offered a safe and healthy working environment. This should include but not limited to protection from fire, accidents and toxic substances. Adequate health and safety policies and procedures must be established and followed.

Training and Protective Gear

The supplier shall provide its employees with the protective equipment and training necessary to perform their tasks safely.

Sanitary Infrastructure

The supplier must provide a suitable, clean and sanitary infrastructure, including access to toilets and potable water, which conforms to the needs and numbers of its employees. Accommodation, if provided by the supplier, shall conform to the same requirements, including the general provisions on health and safety standards listed above.

Spara i urklipp

Viden om

Nedan följer en detaljerad beskrivning av de krav som ställs i konventioner och standarder när det gäller arbetsförhållanden:

5.1. Arbetsvillkor
Leverantören bör säkerställa sunda arbetsförhållanden och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda anställda från risker och förutsägbara faror på arbetsplatsen. Arten och omfattningen av de nödvändiga säkerhetsåtgärderna varierar beroende på leverantörens verksamhet och förutsättningar i lokalerna, samt vissa utsatta gruppers särskilda behov av skydd, t ex gravida kvinnor.

Om en oväntad fara uppstår, bör leverantören omedelbart agera för att ta itu med problemet och utarbeta en plan för att förebygga framtida faror. Leverantören bör också ha en handlingsplan för effektivt agerande vid arbetsplatsolyckor och hälsorisker i händelse av att de normala försiktighetsåtgärderna misslyckas. Leverantören bör tillämpa de strängaste regler och nationella standarder som finns inom sitt verksamhetsområde, och skall som minimum åtminstone följa reglerna i de internationella arbetsrättsliga konventionerna.

5.2. Utbildning och skyddsutrustning
Alla arbetstagare bör få utbildning för de uppgifter de ansvarar för. Denna bör kompletteras av regelbunden utbildning i arbetsmiljöskydd och säkerhet för att säkerställa att alla arbetstagare är fullt informerade och kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt under den tid de är anställda av leverantören.

I allmänhet bör arbetstagare inte exponeras för skadliga processer, kemikalier, ämnen eller tekniker. Om det inte finns något sätt att förändra arbetsmiljön, så att exponering för skadliga ämnen eller förhållanden kan undvikas, bör arbetstagarna vara utrustade med all nödvändig säkerhetsutrustning utan att själva behöva bekosta den. Vilken säkerhetsutrustning som krävs beror på arbetets karaktär, men det kan omfatta särskilda dräkter, handskar, hjälmar, skyddsglasögon, skyddsskor, säkerhetsbälten, rep etc. Att det kan orsaka stora kostnader för leverantören, får inte användas som motivering för att avstå från att införskaffa nödvändig säkerhetsutrustning.

5.3. Hygieniska förhållanden
Leverantören bör säkerställa sunda och hygieniska faciliteter för de anställda.  Rena och hygieniska toaletter och badrum, som är lämpliga för båda könen, bör finnas tillgängliga. Sovsalar eller andra bostadsområden ska vara trygga och hygieniska och tillgodose de anställdas behov samt vara tillräckligt omfattande i förhållande till antalet anställda. Hygienen i bostadsområdet är viktig eftersom sjukdomar snabbt kan drabba ett stort antal människor.

Leverantören bör också skapa en separat matplats, där anställda kan äta sin matsäck på avstånd från sin arbetsplats. Dessutom ska de anställda ha obegränsad tillgång till rent vatten och hygienisk förvaring för sin medtagna mat. Om leverantören serverar mat till sina anställda, vilket är vanligt, bör denna mat vara hälsosam och varierad.

5.4. Industriolyckor och hälsofarliga nödsituationer
Leverantören bör också ha förhållningsregler i förebyggande syfte. Exempelvis är ett oljebolag är inte bara skyldig att vidta nödåtgärder i händelse av oljeutsläpp, utan också vidta förebyggande åtgärder i syfte att helt undvika sådana utsläpp. Leverantören ska se till att dessa åtgärder är förenliga med den högsta branschstandard. Om branschnormerna inte är tillräckliga för att ge nödvändigt skydd, kan leverantören försöka höja och förbättra normerna.

I nödsituationer är leverantören skyldig att ge det omgivande samhället råd om de eventuella hälsoproblemen, och omedelbart åtgärda problem på ett effektivt sätt. Den nivån som krävs av ett företag för att förebygga och hantera nödsituationer beror på dess verksamhet och omfattningen av de skador som denna verksamhet kan orsaka.