Print

6. Anställningsvillkor

Krav

Det är viktigt att ni är medvetna om att många i utvecklingsländerna inte följer arbetslagstiftningen, som påverkar de anställdas grundläggande rättigheter. Många leverantörer har särskilda utmaningar i fråga om löner, semester, arbetstider och raster samt privatlivets helgd.

Observera att trygga anställningsvillkor är ett grundläggande krav.

Conditions of Employment and Work

Workplace Violence, including Assault, Harassment and Threats

The supplier shall protect workers from acts of physical, verbal, sexual, or psychological harassment, abuse, or threats in the workplace, whether committed by managers or fellow workers including when determining and implementing disciplinary measures.

Remuneration

The supplier shall comply with legal minimum standards or industry benchmark standards concerning wages and benefits, whichever is higher. In any case, the supplier shall always provide a ‘living wage’, which enables workers to meet the basic needs of themselves and their dependents, as well as provide some discretionary income. Overtime shall be remunerated at a premium rate. Wages shall be paid in legal tender and on a regular basis. Deductions from wages shall be transparent and must never be used as a disciplinary measure.

Established Working Relationship

All workers shall be provided with a written, understandable, and legally binding labour contract. The supplier shall not rely on part-time, short-term or casual labourers, trainees or false apprenticeships to pay lower wages and fewer benefits. Provisions for non-permanent and seasonal workers should be no less favourable than for permanent workers.
 

Leave

The supplier shall grant employees paid holiday and sick leave each year, as well as parental leave to employees who must care for a newborn or newly adopted child. Women, who take maternity leave, must not face dismissal or threat of dismissal, and shall be able to return to work in their former employment at the same rate of pay and benefits.
 

Hours of Work, Rest Periods and Breaks

The supplier shall ensure that the work-week is limited to 48 hours. Overtime shall be voluntary, infrequent, and must not exceed 12 hours per week. Employees are entitled to at least one day off per week, and shall be given reasonable breaks while working and sufficient rest periods between shifts.
 

Employee Privacy

The supplier shall respect the privacy rights of its employees whenever it gathers or keeps private information or implements employee-monitoring practices

 

Spara i urklipp

Viden om

Nedan följer en detaljerad beskrivning av de krav som ställs i konventioner och standarder när det gäller anställningsvillkor:

6.1. Våld, misshandel, trakasserier och hot på arbetsplatsen
Våld på arbetsplatsen är ett problem i många länder. Våld leder inte enbart till att offret skadas och känner rädsla, utan även till förlust för leverantören i form av minskad effektivitet, rättsfall, låg moral, utbyte av personal och mer frånvaro. Våld på arbetsplatsen omfattar många olika typer av beteende, inklusive övergrepp, fysiska och sexuella trakasserier, hot och trakasserier. Exempelvis finns det tillfällen där leverantörer använder fysisk bestraffning av anställda.

För att skydda arbetstagarna, bör leverantören tillämpa en förebyggande policy och ge arbetstagarna möjlighet att rapportera händelser till en klagoinstans. Klagoinstansen skall utreda vad saken gäller och agera utifrån resultatet. Även om det krävs disciplinära åtgärder, skall leverantören inte använda eller stödja användningen av fysisk bestraffning, tvång eller verbal misshandel.

6.2. Lön
Lön är ett av de viktigaste inslagen i anställningsvillkoren. Många uppförandekoder kräver därför att leverantören ska följa lokala regler angående minimilöner. Men ibland är de lokala minimilönerna helt otillräckliga – bl a eftersom priserna i många länder urholkas av inflationen. I vissa länder finns det ingen lag om minimilöner.

Därför bör uppförandekoden säkerställa att leverantören som minimum betalar en lön som garanterar en rimlig levnadsstandard för alla anställda och deras anhöriga (d v s en s k levnadslön). En sådan omfattar inte bara mat, husrum och vatten, utan även utbildning och disponibel inkomst. En uppförandekod bör också kräva att övertid betalas i enlighet med lokal lagstiftning.

Inom vissa branscher avlönas arbetstagare helt eller delvis i relation till hur mycket de producerar – d v s genom ackord. Ackordsystem måste utvärderas noggrant för att säkerställa att den totala lönen täcker arbetstagarens behov, att priset per enhet inte är för lågt och att produktionsförväntningarna inte är så höga att de anställda måste arbeta gratis för att uppfylla kraven.

Slutligen bör en uppförandekod kräva att lönerna betalas kontant och direkt till de anställda, om inte den lokala lagstiftningen, gällande kollektivavtal eller de anställda själva vill ha det annorlunda.

Leverantören bör inte heller använda löneavdrag som straff eller som ett led i disciplinära åtgärder. Leverantören kan dock självklart göra löneavdrag för erhållna förmåner, som lunch, eller inbetalningar till sociala trygghetssystem. Dock måste detta vara transparent för anställda samt följa lokal lagstiftning.

6.3. Fast anställning
Anställningsavtal är en viktig faktor som fortfarande kvar i många uppförandekoder. För att skydda arbetstagarna från utnyttjande och förhindra inblandning i skuldslaveri, bör leverantören se till att alla anställda får ett bindande avtal.

Dessutom bör leverantören inte använda deltidsrekrytering, tillfälliga anställningar, falska praktikplatser eller liknande arrangemang för att undvika att betala sociala förmåner eller andra ersättningar.

Praktikplatser eller utbildning är oftast begränsade i tid och har ett tydligt fokus på utbildning. Deltidsarbete kan gynna anställda som vill ha en mer flexibel arbetstid, men är inte till förmån för anställda som vill arbeta heltid och nekas tillgång till sociala förmåner som en följd av sin deltidsstatus.

Slutligen kan en uppförandekod kräva att anställningsvillkoren för säsongsarbetare inte är annorlunda än för vanliga arbetare. Detta är särskilt viktigt inom jordbruket där säsongsarbetare ofta utsätts för massiv exploatering.

6.4. Semester och ledighet
Leverantören ska ge betald semester för alla anställda och gottgöra sjukfrånvaro enligt de regler som myndigheterna i värdlandet har fastställt. ILO: s regler kräver att alla medarbetare har rätt till minst 3 veckors semester per år.

Föräldraledighet skall enligt ILO räcka minst 14 veckor. Denna period är inte allmänt förekommande, men det rekommenderas att leverantören arbetar utifrån denna standard, och om den nationella lagstiftningen tillåter mer än 14 veckor ska leverantören rätta sig därefter. Den totala föräldraledigheten bör inte automatiskt endast gälla modern. Om ett par vill dela den givna barnledigheten bör leverantören tillåta sin manliga personal att frånvara för vård av nyfödda eller nyligen adopterade barn.

Slutligen bör en uppförandekod kräva att kvinnor som vill ta föräldraledigt, inte avskedas eller hotas av uppsägning. Kvinnor bör också ha rätt att återgå till sitt tidigare jobb för samma lön och samma förmåner.

6.5. Arbetstid och raster
Extremt långa arbetsveckor är ett av de största problemen för de anställda i många utvecklingsländer. Leverantören ska se till att sätta en rimlig begränsning av arbetstiden att ge tillräcklig tid för vila och rekreation.

Enligt ILO:s standard, ska arbetsveckan begränsas till 48 timmar för både handels- och industriföretag, medan antalet arbetade timmar per dag är begränsat till 10 i inom handel och 8 i industriföretag. ILO:s begränsningar får överskridas endast under exceptionella förhållanden. När ni och er leverantör hänvisar till ILO:s standarder, bör ni undersöka den nationella lagstiftningen för undantag, eftersom medlemsstaterna är ålagda att besluta om undantag till 48-timmarsregeln.

Övertid ska vara frivillig och får inte överstiga 12 timmar per vecka. Om den nationella lagstiftningen begränsar arbetsveckan till mindre än 48 timmar bör övertid ändå begränsas till 12 timmar per vecka. Övertid får heller inte vara regelbunden. Detta innebär att leverantören endast kan öka antalet arbetstimmar i händelse av oväntade, sällsynta och kortsiktiga behov.

Förutom begränsningarna av arbetsveckan kräver ILO också minst 24 timmars sammanhängande vila för varje 7-dagars arbetspass.

ILO specificerar inte regler för hur många pauser som anställda har rätt att under arbetsdagen. Men om värdlandet inte har fastställt antalet raster och hur de ska placeras, föreslås det att arbetstagare bör ha rätt till en halv timmes paus var fjärde timme för att äta, sträcka ut och vila. Om arbetet är tungt eller monotont, bör arbetarna ha tätare pauser, speciellt när detta är nödvändigt för att undvika skador som uppstått på grund av trötthet eller frekvent upprepning.

6.6 Rätten till privatliv
Kränkningar av rätten till privatliv är utbrett bland leverantörer i hela världen. Anställda är ofta omedvetna om att de övervakas eller att personliga upplysningar lämnas ut utan föregående medgivande.

Leverantören har ofta ett behov av att samla in privata upplysningar om anställda till legitima ändamål, som fastställande av skatt eller sjukförsäkring. Vid insamlande av privat information, bör leverantören se till att insamlandet har ett legitimt syfte och att den anställde är medveten om ändamålet. Personliga upplysningar om en anställd bör inhämtas direkt från den personen, om inte arbetstagaren skriftligen samtyckt till att tredje man får lämna ut information.

Oavsett hur eller om leverantören väljer att övervaka sina anställda, bör övervakning vara rimlig, lämplig och försvarbar i förhållande till de affärsmässiga intressen som tas tillvara. Leverantörens manualer skall noggrant beskriva hur de avser att kontrollera sina anställda och meddela om det är fråga om regelbundna inspektioner eller om övervakningen bara kan ske om ledningen har skälig grund att misstänka olämplig verksamhet.

Konventioner och standarder för löner och anställningsvillkor
Om ni ställer krav på er leverantör inom detta område, kan du hänvisa till följande konventioner:

Det framgår av ILO: s konvention nr 131 om minimilöner, att leverantören måste betala en lön som garanterar att anställda kan upprätthålla en rimlig levnadsstandard.

Enligt ILO: s konvention nr 95 om skydd av löner, måste leverantören informera sina anställda om centrala lönefrågor, både före och under anställningen. Det följer även av denna konvention, att lönerna skall betalas med jämna mellanrum.

ILO:s konvention nr 132 om betald semester föreskriver att en arbetstagare har rätt till minst tre veckors semester per. år. Om en person är anställd under en period på mindre än ett år, beräknas semesterperioden i förhållande till anställningstid. Det följer av denna konvention att det beror på nationell lagstiftning, hur länge en person måste vara anställd innan den förtjänar rätten till betald semester. Det finns dock ett maximum nämnt i konventionen, som säger att denna period inte får överstiga sex månader.LyssnaLäs fonetiskt

Förutom ovan nämnda ILO-konventioner kan ni också hänvisa till FN:s Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Denna konvention fastslår bl a att kvinnor har rätt till föräldraledighet eller jämförbar social förmån.

Slutligen kan ni hänvisa till FN:s Internationella Konvention om ekonomiska, sociala och kulturella Rättigheter . Konventionen är brett formulerad och fastslår bl a att alla har rätt till en rimlig lön och gynnsamma arbetsvillkor, inklusive kvinnors rätt till föräldraledighet med lön.