Print

7. Användande av säkerhetstjänster

Krav

Det finns många exempel på hur säkerhetspersonal kränkt anställdas eller lokalbefolkningars mänskliga rättigheter. Därför är det viktigt med tydliga instruktioner till och utbildningar för såväl egen som extern (privat eller statlig) säkerhetspersonal.

Om ni tror att det finns en risk att era leverantörers säkerhetsarrangemang kan det är viktigt att ni är medvetna om vilka problem användning av väktare kan innebära för er och era leverantörer.

Om ni tror att det finns en risk att era leverantörer använder säkerhetstjänster som kan skapa problem för de anställde och lokalsamhället, kan du lägga till följande krav i uppförandekoden genom att klicka på "Spara i urklipp".

Security

Use of Company Security Forces

The supplier shall prevent its security guards from violating the liberty and security of others. Security guards shall be trained to know when to intervene in security-related situations and how to use the minimal force necessary. 

Relations to State Security Forces

The supplier shall take all reasonable measures to avoid involvement or complicity in human rights violations in its relationships and interactions with state security forces.
 

Spara i urklipp

Viden om

Nedan följer en detaljerad beskrivning av de krav som ställs i konventioner och standarder när det gäller användande av säkerhetstjänster:

7.1. Användning av privata säkerhetstjänster
Leverantören har rätt att använda säkerhetsvakter för att skydda sina anställda och sin egendom om det anses nödvändigt. Men överdrivet användande av maktmedel kränker offrens frihet och säkerhet.

Säkerhetsvakter ska arbeta defensivt defensivt och förebyggande och bör sträva efter att lösa säkerhetsproblemen med fredliga medel. I situationer där defensiv maktutövning krävs, bör vakterna vara väl utbildade/tränade att inte använda mer våld än situationen kräver.
Anhållande och fängslande är uppgifter som bör överlåtas till de lokala myndigheterna och leverantörens väktare får inte försöka blanda sig i denna process. Väktare får inte ingripa i situationer där medborgarna och lokalsamhället anordnar fredliga demonstrationer.

7.2. Förhållandet till statliga säkerhetsstyrkor
I vissa utvecklingsländer kan staten ibland använda våld, inklusive mord och "försvinnanden" av personer eller grupper som har motsatt sig ett företag eller en leverantörs verksamhet.

Om företaget eller leverantören har anledning att tro att statliga säkerhetsstyrkor använder våld kan företagen överväga att inleda en dialog med regeringen, där denna oro tillkännages.