Print

Ambitionsnivå

Bestäm vad ni vill uppnå med socialt ansvarstagande i leverantörskedjan

Det är viktigt att ha en tydlig plan för vad ni vill uppnå med socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, och att era förväntningar förankras internt i företaget.

Nulägesanalys
Genomför en undersökning om vad företaget redan gör inom området för socialt ansvarstagande i leverantörskedjan.

Utgå ifrån företagets kärnverksamhet och resurser!

Riskanalyser
Det är en god idé att börja sitt arbete med socialt ansvarstagande i leverantörskedjan med att genomföra en riskanalys som rör var det kan finnas problem vad gäller arbetsvillkoren i produktionen. Hur ser leverantörskedjan typiskt ut för denna typ av produkt? Var sker produktionen?

Utifrån riskanalysen bör man sedan göra prioriteringar om vad det är viktigt att styra sitt arbete mot.

Grundläggande frågeställningar
Ett första steg på vägen är att klargöra vad ni vill uppnå med socialt ansvarstagande i leverantörskedjan. Det kan vara till god hjälp att fundera över följande frågor:

Använd gärna följande uttalanden som inspiration för att formulera er egen ambitionsnivå:

  • Vi förbättrar vårt leverantörssamarbete: Vi kommer att knyta våra leverantörer närmare till bolaget genom att ingå ett förtroendefullt och ömsesidigt motiverande samarbete för att förbättra sociala och miljömässiga förhållanden. Detta kan leda till att vi både minskar våra kostnader och att vi utvecklar hållbara produkter.

  • Vi uppfyller kundernas krav: De miljömässiga och sociala kraven från våra kunder ökar. Därför måste vi kunna dokumentera både våra egna insatser och resultat, och våra leverantörers sociala och miljömässiga förhållanden. Detta är en viktig del av kvalitetssäkringen av våra produkter.

  • Vi minimerar riskerna: Vi kommer att säkerställa att leverantörernas sociala och miljömässiga frågor inte påverkar kvaliteten på våra produkter/tjänster eller orsakar dålig publicitet. Vi kommer också se till att hålla oss à jour med kommande lagstiftning som kan påverka leveranssäkerheten. Detta ger våra investerare och långivare en garanti för att det inte finns några oförutsedda problem.

  • Vi stärker vårt varumärke: Socialt ansvar är en del av vår värdegrund och affärsstrategi. Socialt ansvarstagande i leverantörsskedjan är därför en viktig del av varumärkesutveckling och viktigt för att attrahera och behålla rätt medarbetare. Det kan bidra till att stärka vår position på marknaden och utveckla våra kundrelationer.

Bestäm kriterier för att mäta framgång

Det er viktigt att ni bestämmer vilka kriterier som ni ska utgå ifrån för att mäta vilka framsteg som era insatser medför. På så sätt kan ni löpande följa upp era mål.

Ambitionsnivå

Kriterierna måste vara mätbara och kan formuleras på tre nivåer:

Dessa kriterier kan ni besluta om när ni har utfört riskbedömningen av leverantörer i fas 2.