Print

2. Barnarbete

Krav

Ni bör försäkra er om att leverantörerna inte använder sig av eller drar fördel av (direkt eller indirekt) av barnarbete. Barnarbete är en utbredd företeelse i många länder världen över, eftersom barnens arbete är en viktig inkomstkälla för många fattiga familjer. Detta legitimerar dock inte barnarbete i allmänhet, och på många ställen missbrukas barnarbete grovt. Därför bör ni göra klart för er själva och era leverantörer vilka former av barnarbete ni hänvisar till.

Observera att förbud mot barnarbete är ett grundläggande krav. 

Child Labour and Young Workers

Minimum Age Requirements

The supplier shall not engage in, or benefit from, the use of child labour, in accordance with the ILO convention 138. The minimum age for employment shall not be less than the age of completion of compulsory schooling and, in any case, shall not be less than 15 years (or 14 years where established by national laws in accordance with the ILO developing-country exception).

Educational Remediation Programme

If the supplier becomes aware that it is employing children of school age, it shall ensure that the children are enrolled in a remediation programme, rather than being summarily terminated from employment. The programme shall include access to education and financial support and shall be decided in consultation with the child and family or next of kin.

Light Work and Apprenticeship Programmes

Where permitted by national laws, the supplier may employ children between 12 and 15 to perform a few hours of light work per day. The work must be simple tasks of a limited nature and not interfere with the children’s educational responsibilities. Apprenticeship programmes for children below the minimum age of employment must be remunerated and clearly aimed at training.

Hazardous and Harmful Work

The supplier shall refrain from hiring young workers (below 18 years of age) to perform any type of work, which is likely to jeopardise their health, safety or morals, in accordance with the ILO convention 182.

 

Spara i urklipp

Viden om

Nedan följer en detaljerad beskrivning av de krav som ställs i konventioner och standarder när det gäller barnarbete:

2.1. Minimiålder
Barn har en grundläggande rätt till utbildning och får inte utföra ordinarie arbete innan deras skolplikt är över. Ålder för avslutad skolgång och minimiålder för att få börja arbeta fastställs av regeringen i det land där leverantören är verksam.

De bästa riktlinjerna för barnarbete är ILO-standarderna som anger en minimiålder på 15 år för  arbete. Om leverantören finns i ett land där åldern för den obligatoriska skolans avslutning är högre än 15, bör leverantören följa den nationella lagstiftningen. Om åldersgränsen enligt den nationella lagstiftningen är mindre än 15 år, bör leverantören följa ILO:s normer.

I vissa fall kan regeringar i utvecklingsländer fastställa åldersgränsen för att börja arbeta till 14 år, men bara när det görs i enlighet med ILO-konvention 138, som kräver att regeringen använt sig av undantaget vid ratificeringen av fördraget. När leverantören under sådana omständigheter följer den nationella lagstiftningen, bör ni undersöka om nationell lagstiftning är förenlig med ILO- konvention 138. En lista över länder som har satt lägsta ålder till 14 år, finns på ILO:s webbplats.

2.2. Program för att ta itu med barnarbete
Barn ska inte få avskedas utan vidare. Därför bör uppförandekoden nämna att leverantören inte får avskeda eventuella barnarbetare utan ytterligare åtgärd. Eftersom fattigdom och brist på social trygghet är de viktigaste orsakerna till barnarbete, kan en omedelbar uppsägning av eventuella minderåriga arbetstagare vara skadlig och tvinga ut dem till ett farligt arbete eller prostitution, förvandla dem till gatubarn eller leda till svält.

I stället bör leverantören förbinda sig till att se till att barnen går i skolan och att barnets familj inte förlorar en livsviktig intäkt. Leverantören kan göra en konkret insats för att få in barnen på ett utbildningsprogram och hjälpa dem med övergången från arbete till skola. Dessutom kan leverantören kompensera barnets familj, till exempel genom att erbjuda anställning till en av hans/hennes föräldrar.

2.3. Lättare arbete och lärlingsutbildning
I samband med förbudet av barnarbete bör man vara medvetna om att barn så unga som 13 år (eller 12 år i vissa utvecklingsländer) enligt ILO-konvention 138 gärna får utföra lättare arbete ett par timmar per dag. Lättare arbete definieras som enkla uppgifter av begränsad natur. Dessutom får arbetet inte påverka barnets skolgång negativt eller vara skadligt för barnets hälsa eller utveckling.

Förbudet mot barnarbete har heller inte för avsikt att förbjuda laglig yrkesutbildning eller teknisk utbildning för unga arbetstagare. Yrkesutbildning bör inte användas som en förevändning för anställning av unga arbetstagare i falskt lärlingsprogram i syfte att utnyttja dem genom att betala dem lägre löner än för vuxna arbetstagare och samtidigt endast ge barnen ringa utbildning. Äkta lärlingsprogram har normalt en tidsbegränsning och ger barnet en utbildning. De ingår i ett skolprogram (övervakas av en myndighet eller en arbetarorganisation) och de står inte i vägen för barnets skolgång.

2.4. Riskfyllt och skadligt arbete
En uppförandekod bör ange att leverantören inte kan anställa minderåriga (under 18 år) för att utföra arbete som är farligt eller kan skada deras hälsa, säkerhet eller moral. De nationella regeringarna ansvarar för att definiera de typer av arbete som betraktas som farligt eller skadligt, och ni bör sätta er in i den nationella lagstiftningen för att säkerställa att era leverantörer respekterar förbudet. Internationell vägledning om farligt arbete kan uppnås genom att studera ILO: s konvention 190 om de värsta formerna av barnarbete.

Nationella regeringar kan göra undantag och tillåta arbetstagare som är över 16 år att utföra vissa uppgifter som allmänt anses som skadliga. Detta kräver dock, att vissa villkor uppfylls, bland annat att barnens hälsa, säkerhet och moral skyddas.

Förbudet som beskrivs i detta avsnitt bör inte förväxlas med normerna för minimiålder. Leverantören förväntas följa minimiåldern för anställning, oavsett om arbetet är farligt eller inte.