Print

Certificeringssystem

Här kan du få en översikt över några av de vanligaste certifieringssystemen som finns inom det sociala och miljömässiga områdena (listan är inte fullständig):

ISO 14001
ISO 14001 anger krav för ett miljöledningssystem som utvecklades 1996 av International Organization for Standardization (ISO), som är ett gemensamt nätverk av nationella standardiseringsorgan i 148 länder som i Sverige drivs av SIS, Swedish Standard Institute.

ISO 14001 fokuserar på hur företagen kan minska sin negativa påverkan på miljön och löpande förbättra sitt miljöarbete. Standarden fastställer inte några krav på företagens miljöprestanda, utan ger riktlinjer, rutiner och system och är utformad för att stödja en kontinuerlig förbättringsprocess.

Certifiering enligt ISO 14001 kräver att:

EMAS
EMAS är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning som är tillämpbar runt om i världen. Förkortningen står för Eco Management and Audit Scheme. EMAS är ett komplett miljöledningssystem baserat på ISO 14001. Företag och organisationer som vill EMAS-registrera sig ska förutom att införa miljöledningssystem också att ta fram en offentlig miljöredovisning.

Miljöstyrningsrådet är ansvarigt organ för EMAS i Sverige, vilket innefattar att sprida information om EMAS och hur man går till väga för att EMAS-registreras.

OHSAS 18001
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) är en internationell standard för arbetsmiljö. Den har utvecklats i samarbete mellan ett stort antal nationella och internationella organisationer inklusive universitet, branschorganisationer, standardiseringsorgan, certifieringsorgan och konsulter. ISO 18001 är ett ledningssystem som innehåller en rad kravspecifikationer för att hantera arbetsmiljörisker och på ett effektivt sätt strukturera sina åtgärder för förbättrad arbetsmiljö.

Standarden definierar inte prestanda, utan endast övergripande krav för processen. Utgångspunkten är att säkerställa att relevant lagstiftning och andra krav på arbetsmiljöområdet efterlevs, i synnerhet för de organisationer som har påtagliga risker att hantera i sitt dagliga arbete, samt att säkerställa en kontinuerlig utveckling av såväl ledningssystem som arbetsmiljö.

Standarden omfattar alla personer som arbetar under företagets/organisationens kontroll.

OHSAS 18001 har precis som ISO 14001 utvecklats efter PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act) och innehåller därför samma grundläggande delar som denna. Dettabetyder att en sammankoppling av ledningssystem för hälsa och miljö kan genomföras utan större svårigheter.

För mer information, kontakta SIS, Swedish Standard Institute.

Social Accountability 8000 (SA 8000)
SA 8000 är en fabrikscertifiering som fokuserar på medarbetarna och arbetsförhållandena på företaget och hos dess leverantörer. Standarden bygger på ILO:s kärnkonventioner och FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention. Bakom standarden står organisationen Social Accountability International (SAI), ett icke-statligt flerpartsinitiativ. SA 8000-certifiering uppnås för företag som uppfyller en rad specifika krav på ledning, rutiner och prestanda inom följande nio områden:

Kontrollen av företagens engagemang i dessa nio områden genomförs av ett antal ackrediterings- och certifieringsorgan under ledning av SAI.

Fairtrade
Fairtrade är en internationell märkning med syfte att förbättra levnadsvillkoren för några av de fattigaste bönderna och arbetarna. Detta sker bland annat genom att garantera dem ett rättvist pris för sina produkter och ge riktlinjer för arbetsvillkor och miljöhänsyn.