Print

Dialog och partnerskap med leverantörer

Utvecklingen av socialt ansvarstagande i leverantörskedjan har under senare tid gått från att handla om kontroll och inspektion till att mer handla om dialog och partnerskap med leverantörerna.

Att granska sina leverantörer endast genom att ställa krav på dem och sedan kontroller om detta följs är inte ett tillvägagångssätt som rekommenderas idag. Istället inrättar många företag ett partnerskap med sina leverantörer där de för en dialog för att säkerställa en kontinuerlig förbättring av de sociala eller miljömässiga förhållandena

Särskilt i utvecklingsländerna uppnås de främsta förbättringarna ofta genom att man kombinerar krav och kontroller med att utveckla en lokal kunskap och kapacitet för att uppfylla kraven. På så vis skapas den förståelse, vilja och kompetens som är nödvändig för att förbättra förhållandena. Dialog och partnerskap är också särskilt viktigt när leverantören förväntas ställa krav på sina egna underleverantörer.

I företagsexemplen i CSR-kompassen framgår att även mindre företag kan föra en dialog med sina leverantörer och uppnå goda resultat.

Grossister och importörer
Grossister och importörer bör utarbeta en uppförandekod som baseras på ILO:s kärnkonventioner och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Kontrollera att era varor som ni köper in är producerade under förhållanden som lever upp till er uppförandekod. Samarbeta gärna med lokala fristående organisationer och fackförbund i samband med kontrollerna.

Om ditt företag har direkta affärsrelationer med grossister och importörer kan det vara bra att tänka på följande: