Print

Fokus på rutiner

Lägg tonviken vid rapporteringen till era kunder på era rutiner kring socialt ansvarstagande i leverantörskedjan.

Det kunderna typiskt är ute efter när de efterfrågar information från er om hur ni arbetar med socialt ansvarstagande i leverantörskedjan är att ni ska rapportera om vilka rutiner ni har för att säkerställa att era leverantörer lever upp till era krav.

Vem på ledningsnivå är ansvarig för CSR-frågor?
Ett framgångsrikt arbete med socialt ansvar i produktionsledet är väl integrerat i företaget och en prioriterad del av verksamheten. För att arbetet ska få den tyngd och genomslag i organisationen som krävs för ett bra resultat är det viktigt med ett tydligt ansvar centralt i företaget.

Var tillverkas era produkter?
Ge en så fullständig beskrivning som möjligt av er leverantörskedja, det vill säga var all tillverkning av era varor sker (dock ej insatsvaror och material). Lämna information om land och ort, dock behöver ni inte lämna ut era fabriksadresser. Vid eventuell stick­provskontroll av köparen kan ni dock bli skyldiga att lämna ut specifika adresser.

Har ni gjort en riskbedömning av er leverantörskedja?
En riskanalys är ett nödvändigt steg för att ringa in problematiska områden, prioritera och ge underlag för effektiva åtgärder. Beskriv ert företags kunskaper om hur produktionen ser ut och vilka risker som är kopplade till tillverkningen i de olika leden. Beskriv även om ni har analyserat risker när det gäller insatsvaror och material i de produkter som ni producerar.

Vilka krav ställer ni på era underleverantörer?
I uppförandekoden beskriver ni de krav ni ställer på era leverantörer. Redogör för denna i er rapportering till kunden.

Hur ser era rutiner ut för bedömning av nya och existerande leverantörer avseende era sociala krav?
Beskriv de rutiner och metoden som ni använder för att bedöma era leverantörer.

Beskriv eventuella inspektioner som ni har genomfört.
Ange hur många inspektioner som genomförts samt när dessa har ägt rum. Bifoga även inspektionsdokumentationen. Redogör för hur många procent av de leverantörer som tillverkar era produkter som har granskats, av tredje part, till exempel en revisionsbyrå, eller er själva.

Beskriv eventuella aktiviteter som ni genomfört för att underlätta för leverantörerna att leva upp till era krav.
Beskriv era eventuella försök att åstadkomma varaktiga förändringar hos leverantören utöver arbetet med uppförandekod och kontroller.

Finns fackliga organisationer representerade på fabrikerna där ni producerar era produkter? 
Redogör för om fackliga organisationer finns representerade på de fabriker där ni har tillverkning. Ange även hur ni arbetar för att motverka facklig diskriminering i leverantörsledet.

Vilka åtgärder och tidsramar är planerade i relation till de eventuella problem ni upptäckt i ert uppföljningsarbete?
Beskriv om ni har vidtagit några förändringar i er verksamhet för att möjliggöra för att leverantörerna ska leva upp till era sociala krav.

Beskriv de eventuella åtgärder som ni har vidtagit i ert företag för att möjliggöra för era leverantörer att följa era krav? 
Många leverantörer uttrycker åsikten att det är svårt att leva upp till köpares sociala och miljömässiga krav. I vissa fall kostar förändringarna pengar och leverantörer inom pressade branscher kan uppleva att de inte har råd med de investeringar som krävs för att kunna leva upp till kraven. Redogör för hur ni som företag har analyserat er roll som köpare.