Print

Fokuserad insats

Koncentrera insatserna där risken är som störst

Eftersom alla leverantörer inte befinner sig i samma riskgrupp, är det viktigt att era insatser står i proportion till risk. 

När ni har placerat era leverantörer i riskvärderingsmatrisen får ni en översikt av vilka leverantörer som hör till låg-, medel- och högriskgrupp. Leverantörerna i de tre grupperna bör behandlas olika. Det rekommenderas att ni skiljer mellan de tre riskgruppenar på följande sätt:

Låg risk
Leverantörer med låg risk bör informeras om ert arbete med socialt ansvarstagande i leverantörskedjan och delges er uppförandekod. Uppförandekoden bör ingå som en bilaga till kontraktet. Använd inte ytterligare resurser på dessa leverantörer.

Medelstor risk
Leverantörer i den medelstora riskgruppen informeras om ert arbete med socialt ansvarstagande och delges er uppförandekod, som bör ingå som en bilaga i kontraktet. Dessutom bör dessa leverantörer ombedjas att fylla i ett formulär för självdeklaration. Detta är ett frågeformulär där man punkt för punkt frågar om leverantören har rutiner för att säkerställa att kraven i er uppförandekod följs.

Baserat på de svar ni får från leverantören – och era kunskaper om förhållandena i övrigt – kan ni bedöma om leverantören ska fortsätta att befinna sig i medelriskgruppen eller flyttas till högriskgruppen. Här bör man även överväga andra samarbetssatsningar med leverantörerna för att minska riskerna.

Hög risk
Leverantörer i högriskgruppen bör informeras om arbetet med socialt ansvarstagande och uppförandekoden, som bör ingå i kontraktet. Leverantörerna bör även ombedjas fylla i ett formulär för självdeklaration. Dessutom bör ni överväga att göra ett besök hos dessa leverantörer.

Baserat på resultaten från självdeklarationen och leverantörsbesöket, avgör ni om:

  • Leverantören kan uppgraderas till gruppen medelstor risk,
  • Leverantören bör fortsätta höra till högriskgruppen,
  • Ni kan genomföra åtgärder för att stödja leverantören att åstadkomma förbättringar, t.ex. genom utbildningsinsatser,
  • Samarbetet bör upphöra helt och hållet.

Det är dock viktigt att ni inte plötsligt avbryter samarbetet med en leverantör utan att först ha försökt upprätta en dialog för att förbättra förhållandena.

Ni får överväga om ni ska genomföra standarder med nolltolerans. Det innebär att ni avbryter samarbetet med en leverantör som grovt bryter mot vissa av de grundläggande kraven i uppförandekoden, om leverantören inte omedelbart korrigerar förhållandena.

 Insatserna i de tre riskgrupperna kan illustreras med följande trappa:
Risktrappa