Print

Formulera er uppförandekod

Här kommer du att guidas genom processen att utveckla, anpassa och använda er uppförandekod.

Observera att ditt företag ensamt ansvarar för innehållet i uppförandekoden! Läs igenom den, redigera och förankra innan internt ni använder den som underlag i era affärsrelationer med leverantörer. 

1. Utgå från grundläggande krav och identifiera specifika ämnen för er uppförandekod 

När ni väljer ämnen för er uppförandekod, är det bra att utgå från grundläggande krav och sedan bedöma vad som är relevant för just ert företag. Under fliken "Kunskap" finns en utförlig beskrivning av olika ämnen och under "Länkar" får du tips på webbplatser som ger ytterligare information i ämnet.

En bra utgångspunkt för att välja ämnen kan vara att titta på de specifika sociala och miljömässiga utmaningar som finns inom er bransch och de aktuella sociala och miljömässiga frågeställningarna i de länder där ni har leverantörer.

Ni kan hämta inspiration från andra företag i branschen eller från gemensamma sektoriella riktlinjer, om sådana finns. Läs mer om detta under fliken Branschinitiativ. Ni kan också hitta information om sociala och miljömässiga risker i några utvalda länder under fliken Landrapporter i fas 2.   

2. Formulera uppförandekoden

När ni har bestämt er för vilka ämnen ni vill ha med i er uppförandekod, klicka på de moment som anges i menyn till vänster. Under den första fliken finns en kort introduktion till ämnet. Under den inledande texten finns en engelsk text som är utformad som krav på leverantören, och som kommer visas i uppförandekoden.

Klicka sedan på "Spara i Urklipp." De utvalda ämnena visas i rutan på höger sida. När du har sparat alla markerade ämnen i Urklipp, klicka på "Spara uppförandekoden som ett Word-dokument" så skapas din uppförandekod automatiskt.

Ni kan också skapa ett formulär för självdeklaration inklusive följebrev och en checklista som ni kan använda i samband med att ni utvärderar leverantörerna (fas 4). Formuläret för självdeklaration och checklistan kommer att innehålla samma ämnen som uppförandekoden. 

3. Anpassa uppförandekoden

Uppförandekoden omfattar, förutom de ämnen som ni har valt, en inledande och avslutande text och ett följebrev. Eftersom det är ett Word-dokument, är det lätt för er att anpassa text och språk till era behov. Observera att ni bör översätta uppförandekoden till lokala språk redan i det preliminära skedet så att de viktigaste intressenterna kan agera och reagera på den; det vill säga de anställda i tillverkningen!

Dessutom måste ni komplettera med företagsnamn och namnet på leverantören i de tomma fälten i dokumentet. Ni kan även infoga er logotyp. Samma sak gäller för formuläret för självdeklaration och checklistan. 

Formulera er uppförandekod

4. Kommunicera kraven nedåt i leverantörkedjan

Det är viktigt att leverantörerna ser företagets uppförandekod som en betydelsefull del av samarbetet. Därför rekommenderas det att arbetstagarna är med och diskuterar uppförandekoden genom att de får muntlig och skriftlig information om kraven. Ni bör även föra en dialog om förväntningarna och er förmåga att stödja leverantörer i att kunna uppfylla kraven. Efter en diskussion med leverantörerna kan ni sedan slå fast vad ni kräver för uppföljning av dessa leverantörer i sin tur, d.v.s. på dess underleverantör.

Lyssna på era leverantörer! Vilka problem ser de i att följa kraven? Vad kan ni göra tillsammans för att ändra detta? Undersök även era inköpsvillkor; är det något ni kan förändra för att ge större möjlighet att följa koden? 

5. Förmedla uppförandekoden

Efter att ni har kommunicerat uppförandekoden öppet med era leverantörer och slutlig fastställt den bör ni förmedla uppförandekoden till era leverantörer. Det rekommenderas att ni skickar er uppförandekod till dem som en bilaga till kontraktet. Ni bör be leverantörerna att skriva på att de lever upp till uppförandekoden, och att de är införstådda med att de förväntas utveckla en handlingsplan för förbättringar på områden som inte uppfyller kraven i uppförandekoden.

Var speciellt uppmärksam på att kulturella skillnader och nationell lagstiftning kan göra det svårt för vissa leverantörer att uppfylla era förväntningar. En bra dialog med leverantörerna bidrar till att undvika konflikter på dessa områden.