Print

Innehåll

Anpassa innehållet till utvalda intressenter

Oftast är det kunder, investerare och anställda som har störst intresse i arbetet med socialt ansvarstagande i leverantörskedjan. För vissa företag kan också intresseorganisationer vara viktiga målgrupper.

Det bästa sättet att ta reda på vilka förväntningar intressenterna har på er kommunikation, är att fråga dem. Eftersom detta kan vara en omfattande uppgift, så börja med att sätta er själva i deras ställe och fråga er hur de ska använda informationen och i vilka sammanhang. Därefter beslutar ni hur ni genom er befintliga dialog med intressenterna kan ta reda på mer om deras önskemål kring företagets CSR-kommunikation.

Låt er inspireras av följande allmänna iakttagelser om intressenternas fokus:

 • Investerare: Fokus ligger på riskminimering och försäkran om att ni följer gällande lagar och skyldigheter. Vanligen efterfrågar de rutiner som garanterar att det inte finns några kritiska företeelser som kan påverka resultatet negativt.
   
 • B2B-kunder: Vissa kräver dokumentation på att ni har kontroll över leverantörernas sociala och miljömässiga förhållanden, och då frågar de oftast efter en uppförandekod samt dokumentation som säkerställer att kraven uppfylls. Kunderna kan också fråga om nyckeltal inom specifika områden. Andra kunder kan uppfatta socialt ansvarstagande i leverantörskedjan som ett extra tillval bland parametrarna.
   
 • Konsumenter: De föredrar vanligen ett enkelt och tydligt bevis på att produkterna tillverkas under anständiga villkor i form av ett officiellt erkänt varumärke, såsom miljömärket EU-blomman eller en rättvisemärkning.
   
 • Anställda: De intresserar sig generellt för vilka specifika förbättringar som arbetet med socialt ansvarstagande i leverantörskedjan resulterar i. För de berörda medarbetarna är detta viktigt för att behålla engagemanget. Dessutom är detta viktigt för att attrahera och behålla medarbetare.

Definiera de viktigaste frågorna 

Många företags CSR-kommunikation är mycket omfattande, eftersom de berättar om allt företaget gör. Detta innebär att de viktigaste frågorna inte får tillräckligt med uppmärksamhet.

När du väljer ämnen finns två kriterier:

Använd följande lista för att identifiera de viktigaste frågorna:

 •  Vilka risker (och möjligheter) har vi identifierat?
 • Vilka rutiner har vi infört?
 • Vilka krav ställer vi på leverantörerna (enligt uppförandekoden) och hur vi kommunicerar vi kraven?
 • Hur följer vi upp om kraven är uppfyllda och vad gör vi om de inte uppfylls?
 • Hur har vi prioriterat våra leverantörer och avgränsat leverantörskedjan?
 • Hur samarbetar vi med leverantörerna för att förbättra villkoren?
 • Vilka förbättringar av de sociala och miljömässiga frågorna har detta resulterat i hos leverantören?
 • Vilka vinster vi själva uppnått? T ex bättre produkter, lägre kostnader etc.
 • Vilka andra samarbetar vi med? T ex myndigheter, andra företag, branschorganisationer och frivilligorganisationer.
 • Vad återstår i vårt arbete, vad kommer vi att fokusera på härnäst? 

Var öppen med problem och utmaningar

Innehåll

Berätta öppet om problemen i leverantörskedjan och hur ni försöker åtgärda dem.

Rädslan för publicitet om på tvivelaktiga miljö- eller arbetsförhållanden hos leverantörerna kan avskräcka vissa företag från att kommunicera aktivt om sitt arbete med socialt ansvarstagande. Men de företag som är kända för att kommunicera öppet, står starkare och klarar sig oftast bättre om det blir nödvändigt att förklara tvivelaktiga förhållanden hos leverantörerna.

Kommunicera även om ni själva upptäcker problem hos en leverantör. Det får sällan ett nyhetsvärde om ni redan har berättat historien på er webbplats – även om ni inte har lyckats lösa problemen ännu.

Var också öppen om problem och kulturella utmaningar i leverantörskedjan som arbetstid, tillfälligt anställda, arbetsplatsolyckor, barnarbete, korruption m. m.