Print

Internationella ramverk

International Labour Organisation (ILO)

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO är en konventionsbaserad organisation med över 180 konventioner. År 1998 antog ILO en deklaration om grundläggande priciper och rättigheter i arbetslivet, vilka har kommit att kallas kärnkonventioner.

ILO:s kärnkonventioner

OECD:s riktlinjer för multinationella företag

OECD:s riktlinjer för multinationella företag är gemensamma rekommendationer till företag från 42 regeringar. Riktlinjerna, som förhandlats fram i samarbete med arbetsmarknadens parter, har funnits sedan 1976, men uppdateras med jämna mellanrum. OECD:s riktlinjer är inget juridiskt instrument, utan frivilliga för företag, men de ger en väldigt bra uppfattning av hur företags förväntas agera i internationella sammanhang.

Alla länder som står bakom riktlinjerna har en nationell kontaktpunkt (NKP). Förutom att främja riktlinjerna ska NKP vara ett forum för dialog och kontaktskapande i frågor som har samband med riktlinjerna och dess implementering. Den svenska NKP består av representanter från flera departement i Regeringskansliet samt företrädare från fackföreningar och näringsliv.

OECD:s riktlinjer för multinationella företag innehåller i korthet:

FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter

FN:s ramverk ”Skydda, respektera, åtgärda” har tagits fram för att klargöra staters respektive företags ansvar i förhållande till skyddet och främjandet av de mänskliga rättigheterna.

Företag kan inte tillskrivas samma ansvar som stater i skyddet och främjandet av de mänskliga rättigheterna, dock har företag ett ansvar att respektera dessa i sitt företagande och att verka för att de inte medverkar till att de mänskliga rättigheterna kränks. Företagens verktyg för att kunna ta sitt ansvar är att utföra ”due diligence”, speciellt i leverantörskedjan. Se mer här:

Global Compact 

Global Compact är en bra utgångspunkt för företag som arbetar med CSR. Det är ett FN-initiativ som innehåller tio generella principer för företagens sociala ansvar. Principerna baseras på internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

Alla företag kan inspireras av Global Compacts principer, och man kan också välja att ansluta sig till initiativet. Då förbinder man sig till de tio principerna och till att rapportera sina insatser till Global Compact.

Principerna i Global Compact är riktade till ett mycket brett spektrum av företag och organisationer.

De tio principerna i FN:s Global Compact

Mänskliga rättigheter
1. Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för de internationella mänskliga rättigheterna inom den sfär som de kan påverka; och
2. försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsvillkor
3. Företagen ombeds att upprätthållaföreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar;
4. avskaffa av alla former av tvångsarbete;
5. avskaffa barnarbete; och
6. inte diskriminera vid anställning och yrkesutövning.

Miljö
7. Företag ombeds att stödja fförebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem;
8. ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och
9. uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Korruption
10. Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.