Print

Introduktion till uppförandekoden

Avgör vilka ämnen som är viktiga i er uppförandekod

När ni formulerar uppförandekoden, kan det vara bra att fundera kring följande 11 ämnen. Några av dessa ämnen är grundläggande och bör ingå i en uppförandekod, medan andra ämnen kan vara kompletterande i vissa branscher. Ämnena täcker alla aspekter av de mänskliga rättigheterna, arbetsrätt, miljö och anti-korruption:

Introduktion till uppförandekoden
1.      Tvångsarbete
2.      Barnarbete
3.      Diskriminering
4.      Föreningsfrihet
5.      Arbetsförhållanden och industriolyckor
6.      Anställningsvillkor
7.      Användande av säkerhetstjänster 
8.      Hantering av mark
9.      Miljöskydd
10.    Företagets produkter
11.    Korruption och mutor

Ämnena är baserade på ett antal internationella konventioner, inklusive FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ett antal ILO-konventioner och Rio-konventionen. De är inspirerade av Business Social Compliance Initiative (BSCI) Code of Conduct och Global Compact Self Assessment Tool.

Några av ämnena är grundläggande och därmed relevanta för alla företag, medan andra är bransch-specifika och endast relevant för vissa företag.

Generella ämnen och branschspecifika ämnen

  • De grundläggande ämnena, som alltid bör ingå i en uppförandekod, omfattar punkterna 1-4 om grundläggande arbetsrätt, punkterna 5 och 6 om arbetsförhållanden- och anställningsvillkor samt punkt 9 om miljö och industriolyckor. De allmänna ämnena berör alla förhållanden som era leverantörer har direkt inflytande på och som direkt kan relateras till produktion av de varor eller tjänster som ni köper in.
     
  • De branschspecifika ämnena omfattar punkterna 7, 8 och 10, som handlar om leverantörernas påverkan på det omgivande samhället, och nummer 11 om korruption och mutor. Även ett antal krav under punkt 9 om miljöskydd och industriolyckor är företagsspecifika. Företagsspecifika ämnen rör områden som inte är direkt kopplade till produktionen eller utvecklingen av de produkter eller tjänster ni köper in.