Print

Kommunikationsform

Använd era existerande kanaler

När ni har något att berätta om socialt ansvarstagande i leverantörskedjan för era intressenter, använd de kommunikationskanaler som ni brukar nå dem med.

Innan ni beslutar er för en viss form av kommunikation, bör ni skaffa en överblick av vilka kanaler som redan finns tillgängliga för de utvalda målgrupperna.   

Låt er inspireras av följande lista över möjliga kanaler:

  • Årsredovisning: Vanligtvis är det investerare och kunder som läser årsredovisningen. Här kan socialt ansvarstagande i leverantörskedjan ingå i förvaltningsberättelsen. I Sverige är statliga bolag skyldiga att hållbarhetsrapportera.
     
  • Webbplats: Företagets webbplats är ett bra ställe att kommunicera era insatser på. Här kan såväl kunder som potentiella medarbetare söka information om ert CSR-arbete. Det är också här kritiska journalister och idéburna organisationer normalt inleder sin informationssökning.
     
  • Försäljning och marknadsföring: Om ni vill använda era insatser för socialt ansvarstagande i leverantörskedjan offensivt för att stärka befintliga kundrelationer och söka nya marknader, bör det ingå information i ert försäljnings- och marknadsföringsmaterial. Det kan vara i form av en broschyr eller en PowerPoint-presentation för användning på säljmöten.
     
  • Interna kanaler: Medarbetarna bör informeras regelbundet via interna kanaler som intranät och anslagstavlor. Ni kan också ta upp ämnet vid interna möten där ledningen informerar alla anställda om verksamheten.

Skriv begripligt och detaljerat om brister, åtgärda med tidsplaner 

När du skriver måste du fundera på vilka förutsättningar era målgrupper har för att förstå informationen. Ni bör även skriva detljerat om de brister som ni konstaterat förekommer och hur ni arbetar med att åstadkomma förbättringar.

Många gånger är kommunikation om CSR teknisk och kräver att man är bekant med begreppen. Men er målgrupp har inte nödvändigtvis varken branschkunskap eller tillräcklig insikt i miljöfrågor.

Undvik att använda alltför många tekniska termer och förklara, vid behov, vad de betyder. Sätt gärna informationen i ett sammanhang, t ex genom att beskriva några generella branschvillkor som är nödvändiga för att förstå de utmaningar du möter i leverantörskedjan.

Det är även en bra idé att använda berättelser och exempel för att levandegör innehållet. Det kan vara korta fallbeskrivningar som visar hur ni samarbetar med leverantörerna. Detta ger ett ansikte åt de människor vars arbets- och levnadsvillkor ni försöka förbättra.

Observera att det är av stor vikt att ni beskriver öppet och transparent om hur ni arbetar med frågan, även om det finns en del brister i arbetet. Att ni är noggranna skapar en trovärdighet och respekt för att det kan vara svårt att arbeta med dessa frågor. Det som ni bör fokusera på är vilka rutiner ni har vidtagit och hur ni ämnar att fortsätta arbetet för att åstadkomma förbättringar. 

För mer inspiration kring rapportering av ert arbete, se Global Reporting Initiative (GRI).

Kommunikationsform