Print

Leverantörernas självdeklaration

Be leverantörerna att göra en självdeklaration

Alla leverantörer, som i fas 2 var placerade i medelhög och hög riskgrupp bör ni be att göra en självdeklaration, så att ni får mer information om deras sociala och miljömässiga förhållanden.

Ni kan använda det formulär för självdeklaration inklusive följebrev, som kan skapas i fas 3. Detta kan skickas ut till leverantörerna efter översättning till lokala språk om det behövs. Det är en bra idé att använda följebrevet till att förklara syftet och processen med självdeklarationen och hur den går till.

I detta formulär visar leverantörer punkt för punkt om de uppfyller kraven i er uppförandekod. Du kan också välja att ersätta och/eller komplettera detta formulär med en enkät med öppna frågor där du ber leverantören att beskriva hur de arbetar inom de olika områdena.

Det är viktigt att ni fått till en bra dialog om syftet med detta arbete och om den efterföljande processen så att leverantörer uppfattar självdeklarationen som en del i ett långsiktigt samarbete. Ange också tydligt att det inte nödvändigtvis innebär något positivt att svara ja på samtliga frågor i självdeklarationen. Detta ökar sannolikheten för att självdeklarationen kommer att vara så sanningsenligt som möjligt.

Leverantörernas självdeklaration

Om en leverantörs självdeklaration visar på smärre överträdelser av kraven i din uppförandekod och leverantören verkar villig till förbättring, kommer det sannolikt att räcka med att tillsammans besluta hur uppföljning ska ske. Ni kan exempelvis be leverantören att ta fram en handlingsplan, på egen hand eller tillsammans med er (se steg 5).

Anger självdeklarationen att det föreligger allvarliga överträdelser mot dina krav, bör ni överväga att göra ett verkligt leverantörsbesök. Överväg även ett leverantörsbesök om ni inte litar på uppgifterna i självdeklarationen. Om leverantören exempelvis skriver att alla krav är uppfyllda och att inga överträdelser sker, kan det vara ett varningstecken.

”De som skriver på uppförandekoden med detsamma är de "farliga". Här är det typiskt något som inte står rätt till och de bli som regel utfasade, om de inte kan visa upp något annat på nästa möte. De som återkopplar och säger att det kommer att kosta dem X dollar att leva upp till kraven, eller säger att de kan förbättra vissa saker nu och något annat senare, är de seriösa som vi kan bygga vidare på."

Lars Mathiasen, Key Account Manager, Auluna