Print

Om CSR

Definition

Corporate Social Responsibility (CSR) avser företagens frivilliga insatser för att integrera sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet. Det finns många namn för att beskriva samma sak. Ibland benämns CSR även som "företagens samhällsansvar". Notera att CSR-kompassen utgår från begreppet ”socialt ansvarstagande i leverantörskedjan”.

Enligt EU-kommissionen innebär begreppet: "ett koncept där företag integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna."

Definition av socialt ansvarstagande enligt ISO 26 000
Socialt ansvarstagande innebär ett transparent och etiskt uppförande som bidrar till hållbar utveckling, som följer tillämplig lag och är förenligt med internationella uppförandenormer. Det innebär också att socialt ansvarstagande är integrerat i hela organisationen, att det praktiseras i organisationens relationer och att organisationen tar hänsyn till intressenternas intressen.

Socialt ansvarstagande handlar om den potentiella och faktiska påverkan en organisations beslut och aktiviteter har, och därför utgör organisationens dagliga verksamhet det viktigaste området att hantera. Socialt ansvarstagande bör vara en integrerad del av den övergripande strategin, där ansvarsområden och ansvarighet är fördelade på alla lämpliga nivåer i organisationen.”

Ansvar utöver skyldigheten enligt lag

CSR-aktiviteter kännetecknas av att de sträcker sig utanför det ansvar som företag är skyldiga enligt lag. De kan exempelvis omfatta följande: 

  1. Att kräva att leverantörer respekterar mänskliga och fackliga rättigheter.
  2. Samarbete med leverantörer för att förbättra sociala och miljömässiga förhållanden.
  3. Att systematiskt förbättra miljö- och klimatarbete.
  4. Att arbeta för att förbättra arbetsmiljön och arbetsförhållanden för de anställda.
  5. Att utveckla nya produkter eller tjänster utifrån en social eller milömässig dimension.

CSR blir allt viktigare i både i företags vardag, då företag världen över arbetar tvärs över landsgränserna.

Om CSR