Print

Orana

Etablerat: 1999

Produkt/vara: Försäljning, utveckling och produktion av fruktbaserade halvfabrikat.

Anställda: Cirka 200 i hela världen (varav 50 är anställda i Danmark), som arbetar på huvudkontoret i Rynkeby och på dotterbolag i Vietnam, Indien, Egypten och Malaysia.

Leverantörer: Från hela världen.

Viktigaste utmaningen i förhållande till leverantörer: Orana upphandlar frukt från nästan hela världen och måste därför ta många landspecifika hänsyn. Fruktmarknaden påverkas vidare av säsongsarbete, som innebär särskilda krav.

 
Ambitionsnivå och intern organisation 

Det är Oranakoncernens Group Quality Manager och Project/Administration Manager på huvudkontoret i Rynkeby som ansvarar för bolagets arbete med socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, men eftersom arbetet redan från början varit prioriteriterade i hela koncernen är det väl förankrade överallt. När man initierade CSR presenterade man tankegångarna för alla anställda vid ett internt möte. Här beskrevs vad strategin skulle innebära i praktiken, inte minst för den enskilda medarbetaren. Även om det oftast är förhållandena hos leverantörerna som man fokuserar på, har man på Orana fått erfara hur bra det är att medvetandegöra frågorna internt. Att man även i Danmark kan behöva ändra vissa beteenden, till exempel att släcka ljuset, att avskaffa papperstallrikar och engångsbestick etc, bidrar till att skapa sammanhållning.

Orana uppkevde att en skriftlig policy i form av en uppförandekod gjorde det lättare att få en överblick över vilka åtgärder som krävdes och av vem. Ett abstrakt och komplicerat område som socialt ansvarstagande i leverantörskedjan blir omedelbart mer konkret och därmed handlingsbaserat om man systematiserar och förankrar det.

Oranas råd: ”Om inte CSR-arbetet engagerar företagsledningen blir det svårt att skapa den nödvändiga förankringen i verksamheten.”

Kartläggning av risker

Redan år 2006 var Orana i den situation att några av deras stora kunder började kräva en uppförandekod och en allmän strategi för socialt ansvar. Företagsledningen gjorde bedömningen att dessa förfrågningar återspeglade en trend där de borde ligga i framkant. Förutom risken att förlora befintliga eller potentiella kunder hade Orana med sitt omfattande nätverk av leverantörer all anledning att gräva lite djupare i förhållandena hos leverantörerna. Dialog och insikter om kapaciteten skulle säkerställa den framtida kvalitetsutveckling och leveranssäkerhet som är så avgörande, särskilt om man upphandlar olika sorter av frukt. Man upplevde att det var en mycket lärorik process att dela in sina leverantörer i riskgrupper genom medverkan av relevanta personer inom gruppen. 

Oranas råd: "Få alla som har kontakt med leverantörerna att medverka för att skapa så noggrann riskbedömning som möjligt."

Förberedelser av krav till leverantörer

Orana kom i kontakt med danska CSR-Kompassen när de förberedde en uppförandekod. CSR-Kompassen hjälpte dem i första hand att få en överblick över vilka hänsynstaganden som skulle ingå i uppförandekoden. De insåg snabbt att många av dessa områden var sådant som de redan arbetade med, men aldrig dokumenterat eller arbetat med strategiskt. Exempelvis visade det sig, att den grundliga riskbedömningen de gjort var värdefull när de tog fram sin uppförandekod, eftersom de visste exakt vilka områden/standarder som var relevanta för dem. Men Orana insåg dock att de förmodligen hade varit lite partiska i sin uppfattning om att Danmark har den högsta standarden. Det visade sig nämligen att till exempel Vietnam faktiskt har högre standarder när det gäller avloppsvatten.

Oranas råd: "Om dina leverantörer är spridda över många olika länder, är det klokt att ha en uppförandekod med ett övergripande regelverk som ligger på samma nivå eller över varje lands nationella lagstiftning, men som därtill har en bredd som därefter möjliggör landsspecifika överväganden."

Utvärdering av leverantörer

Orana har erfarit att även om man har tagit fram en uppförandekod och därmed en global riktlinje för leverantörerna, är det viktigt att anpassa den till det enskilda landet. Orana har till exempel tvunget att ta särskild hänsyn till Indiens kastdiskriminering genom att sätta fokus på denna problematik vid rekryteringen till deras indiska kontor.

På liknande sätt har man i Indien fått uppleva att exepelvis mangons korta skördetid sammanfaller med barnens skollov, och därför hjälper ofta böndernas barn till med sorteringen. Såväl landsspecifika som produktionsspecifika förhållanden måste därför tas hänsyn till när man gör utvärderingar.

När det gäller korruptionsbekämpning har Orana exempelvis upplevt, att det är en svår fråga att nå förståelse kring i Vietnam. Som Oranas Project/Administration Manager säger om produktionen i Vietnam: "Idag vet de mycket väl att korruptionen inte accepteras, men det har krävt en rejäl omställning för dem eftersom sådant beteende tidigare uppfattades som naturligt." Detta exemplifierar att man genom att plötsligt öka medvetenheten om ett problem, kan få inblick i de väl förankrade och outtalade förhållanden som råder i visst land eller region.

Oranas råd: ”Att ta socialt ansvar i leverantörskedjan är en dynamisk proces, och därför måste exempelvis riskbedömningen av era leverantörer ständigt revideras. Ju större kunskap du har om sammanhanget leverantörerna verkar i, desto bättre kommer du kunna bedöma dem "

Löpande förbättringar och partnerskap

Det är främst uppförandekoden som Oranas kunder frågar efter, och därför har den mer formella rapporteringen hittills inte varit så relevant för dem att utveckla. Uppförandekoden finns på Oranas hemsida så att kunderna lätt kan hitta den. Vad man kommunicerar externt bör också vara vad som upplevs internt, så förankringen är avgörande för en samstämmig kommunikation.

För 5-6 år sedan var socialt ansvarstagande inte en nödvändighet för Oranas affärer, det var endast ett plus. Men idag känner man verkligen att det är ett måste. Det har underlättat affärer med stora kunder eftersom Orana redan uppfyller deras krav. 

Oranas råd: "Var noga med att det sociala ansvarstagande i leverantörskedjan inte endast ska publiceras i förgyllda rapporter eller liknande, utan att det är något som blir kommunicerat på så sätt att det skapas en medvetenhet kring frågorna. Inte minst internt.

Kommunikation av insatser och resultat

Det är främst uppförandekoden som Oranas kunder frågar efter, och därför har den mer formella rapporteringen hittills inte varit så relevant för dem att utveckla. Uppförandekoden finns på Oranas hemsida så att kunderna lätt kan hitta den. Vad man kommunicerar externt bör också vara vad som upplevs internt, så förankringen är avgörande för en samstämmig kommunikation.

För 5-6 år sedan var socialt ansvarstagande inte en nödvändighet för Oranas affärer, det var endast ett plus. Men idag känner man verkligen att det är ett måste. Det har underlättat affärer med stora kunder eftersom Orana redan uppfyller deras krav.

Oranas råd: "Var noga med att det sociala ansvarstagande i leverantörskedjan inte endast ska publiceras i förgyllda rapporter eller liknande, utan att det är något som blir kommunicerat på så sätt att det skapas en medvetenhet kring frågorna. Inte minst internt."

Läs mer om Orana här