Print

R82

Etablerat: 1982

Produkt/vara: Hjälpmedel för funktionshindarde (främst för barn).

Anställda: Ca 220 globalt, varav 120 på huvudkontoret i Gedved, Jylland.

Leverantörer: 125 totalt varav 17 från Baltikum, samt i Kina, Malaysia, Taiwan och Vietnam.

Främsta utmaning i relation till leverantörerna: R82 lägger stor vikt vid att kunna anpassa sina hjälpmedel till den enskilda användaren och därför är produktionen beroende av delkomponenternas leverans och kvalitet.

Ambitionsnivå och intern organisation

Det var på R82:s avdelning Supply Chain som tanken på att arbeta proaktivt med en uppförandekod väcktes. Även om man fått frågor om företagets strategi kring barnarbete från en stor tysk kund, var CSR inte något som hörde till de dagliga frågorna på R82. Det var bolagets tre medarbetare på Supply Chain som arbetade med leverantörer och också de som gjorde besök hos leverantörerna. Att plötsligt införliva sociala och miljömässiga hänsyn i de vanliga rutinerna blev ett bra tillfälle att diskutera hur man skulle säkerställa framtida erfarenhetsutbyte och även bidra till ett nytt perspektiv på gamla rutiner.

R82:s råd: ”Den avdelning som ansvarar för leverantörskedjan bör i hög grad utföra CSR-arbetet från vision till praxis.”

Kartläggning av risker  

Som tillverkare av hjälpmedel för funktionshindrade som huvudsakligen är avsedda för barn och ungdomar, skulle det strida mot R82:s grundläggande värdegrund om deras leverantörer skulle kunna förknippas med barnarbete. Med produktion i Baltikum och Asien är det en problematik som företaget alltid haft i sina överväganden, men ändå beslutade man sig för att arbeta på ett mer strukturerat sätt. Den interna dialogen om hur barnarbete definieras och vad dess orsaker är – inte minst beroende på land – har medfört en god dialog internt.
 

R82:s råd: "Fokusera på de risker som ert företag vill undvika och gå igenom de olika aspekterna av detta. Exempelvis hur ni deifinerar tvångsarbete eller barnarbete"

Förberedelser av krav till leverantör 

R82 använde danska CSR-Kompassen för att ta fram en uppförandekod, och slapp på så vis att sätta sig in i de konventioner och den lagstiftning som vid en första anblick kan verka något abstrakta att relatera till. R82 lyder redan under medicinska direktiv när det gäller till exempel flamskyddsmedel och allergi, vilka därför var mycket naturligt att inkludera i sin uppförandekod när man nu var i gång.

R82:s råd: "Se efter vad något liknande företag, särskilt de större, har skrivit i sin uppförandekod. Detta kan vara en bra indikator på vad några av dina leverantörer kanske redan har att förhålla sig till.” 

Utvärdering av leverantörer

Att endast skicka ut en uppförandekod leder enligt R82 ingenstans, det krävs också fokus och kontinuerlig uppföljning. Alltså ordnade R82 – efter att uppförandekoden tagits fram – bland annat ett möte med sina dotterbolag. Supply Chain Managern erkände dock senare att man hade en lång väg kvar med arbetet på denna nivå. "Det kan bli för abstrakt att tala om socialt och miljömässigt ansvar i förhållande till leverantörer. Exempelvis är det först när exempelvis avloppsvatten gör en någon i familjen hos en leverantör sjuk som problemet med avloppsvattnet blir synligt. Så i arbetet med leverantörerna, handlar det mycket om att relatera internationella normer till något som direkt påverkar deras dagliga liv.”

R82:s råd: "Att sätta sig in i det specifika sammanhang som leverantörerna verkar i och sätta det danska perspektivet åt sidan hjälper dig att se leverantörens situationen bättre."

Löpande förbättringar och partnerskap     

Alla R82: s större leverantörer är välkomna att besöka produktionen i Danmark, för att med egna ögon se vilka förutsättningar man arbetar under och inte minst för att ge dem förståelse för hur de komponenter de tillverkar blir del av en större helhet i Danmark. R82 har märkt hur bra dialogen som initieras vid sådana besök är, inte minst för att man lägger stor vikt vid ett ömsesidigt utbyte av kunskaper. Utifrån perspektivet att allt man gör i Danmark inte nödvändigtvis alltid är det rätta.

När man vid dessa besök förmedlar företagets uppförandekod innebär det också ett tillfälle för leverantören att se den omsatt i praktiken. Därtill kan betoningen på de få skadorna, den låga personalomsättningen och den låga sjukfrånvaron vara ett trovärdigt argument för att socialt ansvarstagande och effektivitet mycket väl gå kan gå hand i hand.

R82:s råd: "Att uppmana leverantörerna att besöka er kan vara ett bra sätt att visa att ni vill ha ömsesidig öppenhet i samarbetet."

Kommunikation av insatser och resultat 

Genom framtagandet av en uppförandekod blev det plötsligt tydligt för R82 vilka områden som hörde till deras sociala ansvarstagande i leverantörskedjan och dessa blev en naturlig utgångspunkt för kommunikationen. Hittills ligger fokus på ett internt plan, för att på bästa sätt skapa för förståelse för vilka särskilda rutiner som skall införlivas.

R82:s råd: "Utnyttja din webbplats. Det är ett fantastiskt kommunikationsverktyg som är tillgängligt för många olika intressenter och relativt lätt att kontinuerligt uppdatera."

Läs mer om R82 här