Print

Rice

Etablerat: 1998

Produkt/vara: Importerar och exporterar konsumtionsvaror såsom kökstillbehör, väskor, sjalar, prydnadsföremål för barn etc.

Anställda: Företaget har 32 anställda i Danmark, 15 i Europa, 1 i Indien samt 80 i Thailand hos en partner med egen fabrik och lager.

Leverantörer: Ca 35 ordinarie leverantörer från Kina, Indien och Madagaskar med direkt koppling till den danska delen av bolaget. Till Rice Thailand hör ca 40 leverantörer.

Viktigaste utmaning i förhållande till leverantörer: Att säkerställa långsiktiga leverantörssamarbeten utifrån företagets grundläggande ståndpunkt: "människor bryr sig, vi bryr oss".

Ambitionsnivå och intern organisation 

Rice har redan från början varit djupt förankrat i CSR-tankegångarna, inte minst genom ägarna. Ledningens stöd har alltså funnits där hela tiden, vilket i hög grad tycks genomsyra företagskulturen. Sedan 2001 har Rice varit certifierade enligt den etiska standarden SA 8000, vilket gör att det sociala ansvarstagande är integrerat i företagets alla processer. Att arbeta med CSR innebär inte ett extra hänsynstagande utan är något som förekommer helt naturligt. I det dagliga arbetet är det företagets Purchase and Logistics Manager, som från huvudkontoret i Odense samarbetar med leverantörerna tillsammans med två anställda vid fabriken i Thailand och en i Indien. Rice granskas av Bureau Vestas två gånger årligen i enlighet med sin SA 8000-certifiering.

Rices råd: "Strukturen är avgörande för en framgångsrik organisation av arbetet. Oavsett om det är fråga om en uppförandekod eller en certifieringsstandard, så använd den som ett ramverk för den operativa strategin." 

Kartläggning av risker 

Rice analyserar riskerna hos leverantörerna på olika nivåer, eftersom vissa risker är fasta och andra är säsongsbundna. Gruppen av regelbundna leverantörer ingår i det strategiska och långsiktiga samarbetet och utvärderas därför kontinuerligt. De säsongsmässiga leverantörerna granskas oftast endast i samband med att Rice beslutar att ingå samarbete med dem. Om Rice väljer att använda en säsongsbetonad leverantör som fast leverantör, kommer de granskas mer kontinuerligt. 

Rices råd: "Ju större förståelse och ju bättre dialog som du i förväg har med dina leverantörer, desto mer nyanserad och realistisk blir din bedömning av dem."

Förberedelse av krav på leverantörer   

På Rice har man ingen uppförandekod men däremot är man certifierad enligt standarden SA8000. Men i stället för att i det dagliga arbetet använda de 8 kapitel som den omfattar, har Rice i samarbete med extern CSR-kompetens tagit fram en handbok som mycket konkret sammanfattar standardens vägledningar. Medan SA8000 har utgjort den fasta ramen för Rice sedan 2001, har handboken utvecklats löpande i takt med utmaningarna de stött på och de erfarenheter de fått när de omsatt standarden i handling.

Rices råd: "Det är viktigt att uppförandekoden snabbt förankras i verkligheten, annars kan den inte hjälpa er att navigera."

Utvärdering av leverantörer 

Eftersom Rice lägger stor tonvikt på att deras standard (SA8000) är ett "Improvement System," handlar deras insatser för socialt ansvar i leverantörskedjan inte om att utesluta leverantörer. Om man har en bra bas för dialog, kommer man enligt Rice en bra bit på vägen. Åtgärder som i danska ögon verkar ganska banala är typiska för inledningsskedet och därför är det alltid en bra idé att initiellt utgå från nationell lagstiftning. Inte minst är det viktigt att få en uppfattning om vilka reaktioner dina kommentarer genererar hos leverantören, så det är viktigt att "få ner frågorna på jorden". Till skillnad från vissa företag, ser man på Rice enorma fördelar i att införliva det sociala ansvarstagandet med de mer traditionella parametrar som ingår i en granskning av leverantören. När leverantören har sett att denna koppling mellan olika företeelser är naturlig för företaget, blir det svårare att hitta motargument. För Rice handlar leverantörsbesök inte enbart om att behandla de aktuella frågorna, utan också om att prioritera åtgärderna. Då lämnar man inte leverantören förvirrad utan tar fram en konkret och realistisk handlingsplan inför nästa besök.

Vid fabriken i Thailand Rice hålls årliga workshops där man tränar inför leverantörsbesök. Det är en del av Rices filosofi att använda insikterna från de lokalanställda för att förhindra att kulturella friktioner dominerar arbetet.

Rices råd: ”Använd insikterna från lokalanställd personal vid leverantörsbesök.”

Löpande förbättringar och partnerskap 

Hos en av Rices större leverantörer av textilprodukter i Jaipur i Indien, har man tillsammans med Danida arbetat med ett projekt om CSR och förbättring av arbetsmiljön. Flera seminarier har arrangerats för personalen, vilket skapat ett fantastisk nära samarbete med leverantören och därtill möjliggjort att leverantören inom en överskådlig framtid själv kanske kan bli SA8000-certifierad. Rice han satsat mycket resurser på detta arbete, men det är också ett bevis för dem att många små steg på lång sikt kan leda till stora framsteg.

Förutom dessa workshops, har de bland annat hjälpt till att säkra vattentillgång på alla våningar i en fabrik, de har byggt en ny matsal och installerat ett kylsystem o s v – åtgärder som inte endast kommer till nytta för leverantören och dess anställda, utan också skapar bättre förutsättningar att möta Rice förväntningar på exempelvis kvalitet och leverans. Den insikt och den ömsesidiga tillit som skapas mellan Rice och deras leverantörer genom detta projekt gynnar inte bara deras framtida strategiska samarbete, utan det har också gett Rice "exemplets makt" i förhållande till sina andra leverantörer.

Rices råd: "Det handlar om att skapa förståelse hos leverantören för nyttan av nya rutiner, och detta uppnås endast genom strukturerad uppföljning och dialog."

Kommunikation av insatser och resultat

På Rice har man upplevt en ökad efterfrågan på dokumentation om deras CSR-arbete, särskilt från brittiska och tyska kunder. Informationen utvecklas därför också löpande, vilket bland annat har lett till en film om Rices arbete med socialt ansvarstagande i leverantörskedjan. Se filmen här.

Fördelarna med att kommunicera CSR-insatserna – och då särskilt när det gäller leverantörskedjan – är många enligt Rice:

  • Lojala och samarbetsvilliga leverantörer på grund av bättre förståelse och förtroende för leverantörerna samt uppfyllande av deadlines och andra avtal.
  • Värvning och behållande av stora, främst utländska kunder. Att ha en uppförandekod eller att vara certifierad har visat sig vara mycket tidsbesparande när kunderna själva arbetar med CSR och börjar kräva detsamma av sina leverantörer.
  • Positivt rykte och media.
  • Lojala medarbetare, inklusive låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning samt ökad attraktionskraft för nya medarbetare.

Rices råd: "Berätta vad du gör och tänk på att du inte kan få bättre ambassadörer än dina egna anställda"

Läs mer om Rice här