Print

Skapa incitament till förbättringar

Ett viktigt steg till förbättringar är att gynna de leverantörer som arbetar aktivt med CSR. Detta är också viktigt för att inte ekonomiska resurser ska hindra utvecklingen på området hos leverantörerna.

Balance score card
Företag betygsätter ofta sina leverantörer vad gäller kvalitet, leveranssäkerhet, pris. Det blir även vanligare att även CSR betygsätts på liknande sätt. Företag kan välja att lägga in olika parametrar i CSR-delen, t.ex. starkt fokus på klimat. Olika företag låter även CSR-delen väga olika tungt vid betygsättningen. Detta är ett exempel på en så kallad "balance score card". CSR kan därmed användas som en parameter bland andra viktiga kriterier.

Betygsättning av CSR-resultat
En annan variant är att helt enkelt betygsätta leverantörernas CSR-resultat och dela in dem i olika kategorier (t.ex. A till D). Sedan kan man bestämma att endast en viss andel av leverantörstotalen får vara D t ex och att A-gruppen kanske successivt ska växa som en del av sin målsättning i hållbarhetsarbetet (något som också effektivt kan rapporteras för att visa på förändring). Detta arbetssätt  sporrar också leverantörer. Då väger man inte CSR gentemot andra parametrar (det är alltså mindre integrerat) men man får ändå till ett tydligt incitament för leverantörerna.

Preferred supplier status
Ytterligare exempel gäller att ge de bästa leverantörerna så kallad "preferred supplier status". Företaget åtar sig sedan att exempelvis skapa långa handelsrelationer med dessa leverantörer. De kanske får större ordrar, förtur på nya modeller, bättre pris. Tillsammans med dessa mer strategiska leverantörer går inköpsföretag ibland in i nya typer av samarbeten (gemensam produktutveckling, innovationsskapande osv).