Print

Solhjulet

Etablerat: 1972

Produkt/vara: biodynamiska och ekologiska livsmedel

Anställda: 55 anställda

Leverantörer: Lokala och globala leverantörer från hela världen, med tonvikt på en leverantör i Uganda.

Viktigaste utmaningen i förhållande till leverantörer: Att överbrygga kulturella barriärer och skapa medvetenhet kring ekologiskt jordbruk.

Ambitionsnivå och intern organisation  

Solhjulets CSR-arbete är förankrad i den ekologiska jordbruksfilosofi som är grunden för Solhjulet existens, eftersom det Solhjulet erbjuder är ett brett sortiment av biodynamiska och ekologiska livsmedel. Sedan 2003 har Solhjulet ett samarbete med African Organic som bygger på ett B2B-program som finansieras av Danida (Danish International Development Agency).

African Organics anläggning "Kyampisi" har i många år varit basen för Solhjulet Uganda-verksamhet. Det är här man prövar nya grödor och idéer och anordnar workshops och utbildning av jordbrukare från de 150 anslutna gårdarna, som i flera fall är samlade i små grupper eller kooperativ.

Eftersom arbetet med CSR har sin grund i ekologi, är detta en självklar del av vardagen på Solhjulets huvudkontor i Bjerringbro och för alla anställda. 

Solhjulets råd: ”Besluta om ett kärnområde som blir utgångspunkt för ert CSR-arbete.”

Kartläggning av risker 

Om Solhjulet från start hade valt leverantörer utifrån ett rationellt tänkande, hade man nog aldrig valt att utgå från ett land som Uganda. Det är långt till hamnanläggningar och det finns ingen tradition varken av att exportera eller förädla råvaror. Men det uppstod bra kemi mellan African Organic och Solhjulet vid en nätverksträff för B2B-program och detta banade väg för samarbetet.

Målet var att utveckla gamla och nya produkter och på så sätt få ett större och mer prisvärt utbud genom det nya samarbetet på en ny kontinent. Samtidigt visste Solhjulet att det skulle krävas en god dialog för att nå målet. 

Solhjulets råd: ”Det viktigaste i bedömningen av en leverantör är personkemin och därmed möjligheterna till samarbete.”

Förberedelser av krav på leverantörer 

Ekologi är är grunden för Solhjulets företagsfilosofi, och därför utgörs uppförandekoden av ekologiska certifieringssystem. Eftersom certifiering är något som Solhjulet har hållit på med sedan företaget startades, så är ramarna för samarbetet med leverantören väl integrerat och väl känt bland alla på företaget. Därför har det också blivit lättare att förmedla.

Solhjulets råd:Det som inte är meningsfullt för er, är inte heller meningsfullt för er leverantör.”

Utvärdering av leverantörer

Det är en sak att utbilda leverantören om ekologiskt jordbruk, och en helt annan att förmedla förståelse för den ekologiska filosofin. Solhjulet har insett hur viktigt det är att involvera samtliga anställda på alla nivåer, och att vara på plats för att kunna följa upp de kunskaper som förmedlas. Därmed har Solhjulet valt att göra korta och täta besök hos leverantörerna. Närvaron har varit viktig inte minst för att Solhjulet ska kunna ta reda på hur man använder den frukt som av olika skäl inte kan exporteras omedelbart, vilket bland annat lett till ett projekt med fruktkött med Thise Mejeri som kund. Närvaron är också viktig för att agera respektfullt under de kulturella och miljömässiga förhållanden som råder  – och för att garantera ett lång och förtroendefullt samarbete.

Med en veckovisa leveranser från Uganda är det den dagliga kontakten i kombination med många besök som successivt har minskat de psykologiska avståndet mellan Uganda och Danmark. Dessutom har man arrangerat flera företagsbesök på Solhjulet i Danmark, så att ugandiska medarbetare på olika nivåer med egna ögon har kunnat se hur människor i Danmark arbetar med ekologiska livsmedel.

Solhjulets råd:Ibland måste man uppleva saker för att få förståelse – kom ihåg att bjuda in leverantörerna på besök hos er så att de med egna ögon kan se hur ni arbetar.”

Löpande förbättringar och partnerskap

Hos Solhjulet har man erfarit att det som bär frukt är närvaro och ett långsiktigt samarbete.. Som en förlängning av den allmänna utbildningen i sociala villkor och förebyggande av sjukdomar han man ordnat med barnomsorg och matlagningsprogram. Solhjulet utbildar också bönderna i att producera eget ekologiskt utsäde för att på längre sikt göra dem oberoende av ekologiskt utsäde från Europa.

I ett land som Uganda är det ofta svårt för kvinnor att få ett arbete med anständigt betalt. Genom att erbjuda barnomsorg har Solhjulet kunnar ge kvinnorna en skjuts i rätt riktning, och efterhand har en bred skara kvinnor tagit sig fram till ledande positioner hos leverantörerna i Uganda. Detta är förbättringar som skapar ringar på vattnet hos den allmänna befolkningen och ökar motivationen bland kvinnorna.

För varje form av utbildning uppmanas de deltagande jordbrukarna, arbetarna och kontorsanställda att sprida sina lärdomar till familj, vänner och grannar, vilket leder till en omfattande kunskapsförmedling.
Dessa förbättringar är meningsfulla inte enbart ur hållbarhetsperspektiv, utan även affärsmässigt. Motiverad, frisk och kompetent personal är en god affär, oavsett om det är i Danmark eller Uganda. Och en plats som sakta men säkert höjer nivån, ökar möjligheterna till utveckling för Solhjulet i hela regionen.

Solhjulets råd: ”Kom ihåg att även små hjul kan flytta stora saker.”

Kommunikation av insatser och resultat 

Solhjulet har tagit fram en broschyr om det ugandiska samarbetet som beskriver idéer, produkter och aktörer. Solhjulets kunder är mycket nöjda med denna information som de kan förmedla vidare till sina egna kunder. De anser att den på ett bra sätt beskriver villkoren och produkterna både i förhållande till CSR och till ekologi. Även de lokala parterna i Uganda och utländska kunder har haft stor nytta av broschyren.

Det är främst utländska kunder som efterfrågar CSR-aktiviteter, och Solhjulet har känslan av att intresset ökar. Därför har African Organic utvecklat detta arbete ytterligare och fick våren 2010 ett erkännande genom att bli certifierad som "Fair for Life".

Solhjulets råd: ”Visa bilder, beskriv och förklara vad du gör på ett lättillgängligt sätt.”

Läs mer om Solhjulet här